Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Klimaticky FAQ

Často kladené otázky týkající se udržitelné mobility

Na světové klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 se 195 zúčastněných států jednohlasně vyslovilo za boj proti změnám kvality ovzduší. S tím spojená ochrana klimatu je více než jen úlohou politiky či společnosti, jako globální výzva vyžaduje přínos každého jednotlivce. Ekonomika a podniky s významem pro celé hospodářství hrají v boji proti klimatickým změnám rozhodující roli. Emise vznikající v rámci podnikatelských aktivit se musí snižovat všude tam, kde je to možné, a není-li možné toho dosáhnout jinak, je nutné kompenzovat je. 

Každý člověk žijící na této planetě způsobuje emise CO2 a zanechává tzv. uhlíkovou stopu neboli otisk CO2, který udává celkový souhrn produkovaných emisí uhlíku v důsledku bydlení, stravování, spotřeby a mobility, stejně jako spalování fosilních zdrojů energie.

Rovněž podniky se podílejí na emisích CO2 svými výrobními procesy, spotřebou elektřiny a tepla, služebními cestami a spotřebou papíru, čímž se dále posiluje skleníkový efekt. Kromě toho představuje uhlíková stopa každého produktu souhrn emisí CO2, jež daný produkt zapříčiňuje na základě surovin, výroby a používání až po jeho likvidaci jako odpad. V případě paliv od OMV je v první řadě relevantní spalování benzinu nebo nafty, neboť tím vzniká nejvyšší podíl emisí.
 

CO2 je stejně jako metan a oxid dusný skleníkový plyn. Absorbuje tepelné záření vyzařované Sluncem a odrážené zemským povrchem a reflektuje ho zpět na povrch Země. Čím více skleníkových plynů se nachází v atmosféře, tím vyšší teploty panují. Proto jsou úspory CO2 účinným opatřením proti klimatickým změnám, což ovšem představuje značné výzvy zejména pro ekonomiku. 

Klimaticky neutrální jsou podniky, procesy a produkty, jejichž emise CO2 se počítají a kompenzují prostřednictvím podporování mezinárodně uznaných projektů ochrany klimatu a ovzduší. Kompenzace emisí CO2 představuje vedle zabraňování a redukce další důležitý krok v celostní ochraně klimatu. Tato metoda byla poprvé schválena na konferenci v Kjótu roku 1997 a od té doby se dále rozvíjela a zlepšovala.

V zásadě platí, že není možné vzdát se všech cest. S každým najetým kilometrem vašeho vozidla tedy vzniká CO2, který uniká do ovzduší a podílí se na globálním oteplování. Abychom vašemu podniku umožnili provozování dopravy šetrné k životnímu prostředí, nabízíme vám kompenzace emisí CO2.

Snižováním uhlíkové stopy se přidáváte na stranu podporovatelů ochrany klimatu a zvyšujete tím důvěryhodnost své strategie trvalé udržitelnosti. Číslo ID vázané na konkrétní objednávku zaručuje transparentní komunikaci. Informace o označení klimaticky neutrálních produktů najdete ve vyhledávači Label-Guide našeho partnera ClimatePartner.

Činnosti, které nevyhnutelně způsobují emise skleníkových plynů, lze kompenzovat v souladu s cíly ochrany životního prostředí. Kompenzování emisí CO2 je vedle zabraňovaní a snižování dalším důležitým krokem při celostní ochraně klimatu. Skleníkové plyny jako CO2 se v ovzduší rozptylují rovnoměrně, koncentrace skleníkových plynů v atmosféře je proto všude na Zemi téměř stejně vysoká. Z toho důvodu je pro globální koncentraci skleníkových plynů a skleníkový efekt nepodstatné, na kterém místě na Zemi byly emise zapříčiněny nebo kde se jim zabraňuje. Emise, které lokálně nelze zamezit, je proto možné kompenzovat prostřednictvím projektu na ochranu klimatu také na úplně jiném místě.

Projekty na ochranu klimatu prokazatelně vedou k redukci skleníkových plynů a jsou významným přínosem v boji proti globálnímu oteplování. Navíc podporují trvale udržitelný rozvoj v zemích, kde se projekty realizují, například zlepšeným zásobováním čistou pitnou vodou, budováním a rozvojem místní infrastruktury, vytvářením pracovních míst nebo ochranou biodiverzity.

Celosvětově uznávané měřítko těchto pozitivních efektů nabízejí tzv. cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals, SDGs). V těchto 17 cílech je zahrnutý třeba boj proti bídě a hladu, podpora vzdělávání či globální distribuce čisté a cenově dostupné energie. Každý projekt na ochranu klimatu z portfolia OMV podporuje několik z těchto cílů současně. Aby se dosažený účinek zviditelnil, vykazuje ClimatePartner u každého konkrétního projektu jeho přínos pro jednotlivé cíle SDGs. Zásluhou toho víte, jaké další cíle tyto projekty vedle ochrany klimatu podporují. U mnoha projektů je dodatečný přínos tak významný, že v podstatě představují rozvojové projekty s efektem také pro ochranu klimatu – a ne naopak.

Všechny projekty zaměřené na ochranu klimatu musí vedle úspory emisí splňovat čtyři základní kritéria: dodatečnost, vyloučení dvojí evidence, trvalý charakter a ověřitelnost nezávislými pozorovateli.

Aby se prokázalo dodržení daných kritérií, projekty se certifikují a ověřují na základě přísných kritérií, například podle tzv. Gold Standardu, resp. Verified Carbon Standardu (VCS). Tím je zaručen a pravidelně potvrzován účinek projektů ve prospěch ochrany klimatu. Jedním z nejdůležitějších požadavků je, aby projekty byly skutečně dodatečnými opatřeními na ochranu klimatu a aby jejich příspěvek k redukci CO2 v ovzduší byl jasně měřitelný. Aby projekty byly uznány jako projekty na ochranu klimatu, musí splnit následující kritéria:

 • Dodatečnost
  Musí být zaručeno, že se projekt realizuje pouze zásluhou toho, že je dodatečně financován z obchodování s emisemi. Projekt musí být tedy při pokrývání svých finančních potřeb odkázán na zisky z obchodu s emisemi a musí být schopen tyto potřeby doložit. Projekty, jež jsou tak jako tak rentabilní a realizovaly by se i bez těchto příspěvků, dané kritérium nesplňují a nelze je využívat ke kompenzování emisí CO2.
   
 • Vyloučení dvojí evidence
  ​Musí být zajištěno, že dosažená úspora CO2 nebyla započtena již na jiném místě. Například solární zařízení, jehož elektrický proud se prodává jako ekologická elektřina, se nemůže využít jako projekt na ochranu klimatu, protože jeho pozitivní klimatický účinek již byl započten do produkce čisté energie. Navíc musí být v rámci procesu zařazení mezi klimaticky neutrální projekty zaručené, že dosažené úspory emisí CO2 budou na kompenzaci emisí CO2 započteny pouze jednorázově a na základě vystavených certifikátů budou zablokovány.
   
 • Trvalý charakter
  Úspory emisí musí mít trvalý charakter. Toto kritérium je zvlášť důležité pro projekty zalesňování a ochrany lesů. U těchto projektů se musí zaručit, že plochy lesních porostů zůstanou zachovány po určitou dobu. Lesní porosty, jež se jen po několika letech opět vykácejí a promění na pastviny, nesmí být uznány jako projekt zaměřený na ochranu klimatu.
   
 • Pravidelné ověřování nezávislými pozorovateli
  Projekty na ochranu klimatu musí být z hlediska všech uvedených kritérií pravidelně ověřovány nezávislými třetími osobami, které kontrolují dodržování příslušných standardů a zpětně konstatují skutečně dosažený objem úspor CO2. Pro tyto projekty se proto pravidelně zhotovují průběžné zprávy o docílených výsledcích.

Potřebujete více informací a podrobnější podklady? Zde ClimatePartner popisuje způsob fungování a výhody projektů na ochranu klimatu.
 

Ochrana klimatu není regionální záležitost, ale jde o otázku globální rovnováhy. CO2, který se vypouští do vzduchu, nezůstává na místě, ale rozptyluje se po celém světě. Navzdory tomu, že 28 členských států Evropské unie je s podílem 8,8 procenta třetím největším producentem skleníkových plynů, globální oteplování na druhé straně postihuje stále více a také mnohem dříve celou řadu mimoevropských zemí. Aby na globální úrovni byly učiněny kroky na ochranu klimatu, neměly by se nové ekologické technologie uplatňovat pouze v moderních průmyslových zemích, ale měly by se využívat rovněž v rozvojových zemích a ve státech s rozvíjející se ekonomikou.

Vedle jasně měřitelné ochrany klimatu kompenzováním CO2 klimatické projekty navíc jasně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji daného regionu, například vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním místní infrastruktury, uchováním biodiverzity apod. Globálně akceptovaný standard pro měření takových pozitivních účinků představuje 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainability Development Goals). Tyto cíle zahrnují jak kvalitní vzdělávání, tak boj proti bídě a hladu a množství dalších.

Nevyhnutelným předpokladem certifikace projektu jako projektu zaměřeného na ochranu klimatu je, aby byla splněna čtyři kritéria klimatických projektů (dodatečnost, vyloučení dvojí evidence, trvalý charakter a ověřitelnost nezávislými pozorovateli).

Pro projekty v EU představují značnou překážku hlavně kritéria dodatečnosti a dvojí evidence:

U mnoha projektů v EU proto kritérium dodatečnosti splněno není, protože zde probíhají rozmanité podpůrné programy na podporu obnovitelných energií a zvyšování efektivnosti využívání energie, které zabezpečují, aby tyto projekty byly ekonomicky atraktivní.

Kritérium dvojí evidence lze splnit pouze tehdy, když se zabezpečí, že úspora dosažená projektem dosud nebyla započtena na jiném místě. Úspory docílené v EU mají zpravidla bezprostředně pozitivní účinek na národní bilanci skleníkových plynů země a přispívají tak k dosažení klimatických cílů dané země i EU. Proto nemohou být certifikovány jako dodatečná úspora pro kompenzaci CO2 v rámci dobrovolné ochrany klimatu a ovzduší.
 

OMV a ClimatePartner sestavili portfolio s osmi mezinárodně uznanými a certifikovanými klimatickými projekty. Podle mezinárodních standardů ověřené a certifikované projekty dosahují prokazatelné úspory CO2. Dodatečnou bezpečnost pro vás zaručuje proces společnosti ClimatePartner vyvinutý pro kompenzování emisí CO2, který je certifikován společností TÜV Austria. V portfoliu OMV jsou zastoupeny také tyto projekty:

 • Větrná energie, Saint Nikola, Bulharsko
 • Vodní elektrárna, Uluabat, Turecko
 • Solární energie, Guttigoli, Indie

OMV se rozhodlo pro předního poskytovatele řešení v oblasti ochrany podnebí pro podniky a vybralo si renomovaného a zkušeného partnera, firmu ClimatePartner (www.climatepartner.com). ClimatePartner založený v roce 2006 v Mnichově má dnes 50 pracovníků, kteří působí v Mnichově, Berlíně, Vídni, Curychu a Jerevanu, a spolupracuje s 1500 firmami ve 30 zemích.

Rozhodující význam pro OMV měly dlouholeté zkušenosti a ze strany ClimatePartner zaručovaná transparentnost všech procesů a projektů, stejně jako individuální poradenství a podpora.

Příslušný objem emisí CO2 se vypočítá na základě následujících emisních faktorů*:

 • nafta: 2,696 kg CO2/litr,
 • benzin: 2,318 kg CO2/litr.

Takto vypočtený objem emisí CO2 z vaší spotřeby pohonných hmot můžete kompenzovat prostřednictvím portfolia projektů OMV na ochranu klimatu. Z toho vyplývá následující cena klimatické neutrality na 1 litr paliva:

 • nafta: 0,39 CZK/litr,
 • benzin: 0,29 CZK/litr.

* Vzhledem k vysokému stupni legitimity se OMV při hodnotách CO2 opírá o výpočty IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu). IPCC je instituce Spojených národů se 195 členskými zeměmi, která z vědeckého pohledu vyhodnocuje výsledky výzkumu klimatických změn.
 

Společnost OMV se zavázala, že touto iniciativou nebude žádným způsobem generovat zisk. To znamená, že všechny finanční prostředky spojené s touto službou jsou alokovány na certifikované projekty zaměřené na ochranu klimatu.

Vyhledávač olejů