Kontakt
Webové stránky OMV
Webové stránky OMV
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Rakousko www.omv.at/de-at Bulharsko www.omv.bg/bg-bg Německo www.omv.de/de-de Maďarsko www.omv.hu/hu-hu Nový Zéland www.omv.nz/en-nz Norsko www.omv.no/no-no Rumunsko www.omv.ro/ro-ro Rusko www.omv.ru/ru-ru Srbsko www.omv.co.rs/sr-rs Slovinsko www.omv.si/sl-si Slovensko www.omv.sk/sk-sk Tunisko www.omv.tn/ar-tn Turecko www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Zavřít

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o.

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408

ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Společnost OMV Česká republika, s.r.o. se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 48038687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15408 (dále jako „OMV“, nebo „správce“ nebo „my“), je podnikatelským subjektem, který zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) a činí tak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) a prováděcího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Zpracování osobních údajů subjektů údajů věnujeme maximální pozornost s důrazem na předcházení neoprávněným zásahům do jejich soukromí, jakož i dodržování zásad zákonného zpracování, kdy jsme za tímto účelem přijali náležitá technická, organizační a personální opatření, pomocí kterých řádně zajišťujeme ochranu osobních údajů, včetně respektování základních práv, svobod a soukromí, a dodržování všech platných a účinných právních předpisů vztahujících se k ochraně údajů, včetně GDPR a Zákona.

Tyto Všeobecné zásady ochrany osobních údajů OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen "Zásady ochrany OÚ") obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob ze strany OMV včetně práv s tímto zpracováním souvisejících. Proto si Zásady ochrany OÚ pečlivě přečtěte, abyste porozuměli našemu přístupu, způsobu a postupům při zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

I.

IDENTIFIKACE SPRÁVCE A pověřence pro ochranu osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je:

Obchodní název:    OMV Česká republika, s.r.o.
Sídlo:    Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, 
IČO:     48038687
    Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
    oddíl C, vložka 15408 

Telefon: +420 261 392 111
E-mail: info.czech-republic@omv.com
Webová stránka: www.omv.cz 

2.      Pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, může subjekt údajů adresovat jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, a to písemně e‑mailem na adresu: privacy.cz@omv.com. Kontaktní osoba pověřence pro ochranu osobních údajů v České republice je členem nadnárodní Skupiny pro ochranu dat se sídlem na adrese Trabrennstraße 6-8, 1020 Vídeň.

I.

Účel a právní základ zpracování, doba uchování, příjemci 

Osobní údaje o Vás, jako zákaznících čerpacích stanic OMV (dále „ČS OMV“), zpracováváme pro různé účely a právní základy zpracování osobních údajů následovně:

1.1 Podněty, žádosti, stížnosti, reklamace, škodové / pojistné události

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je řešení, vyřizování a zodpovězení Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací a škodných / pojistných událostí.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. plnění smlouvy, jejíž jste stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. splnění našich právních povinností na základě zvláštních zákonů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 3. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je vyřízení a odpovídání na Vaše podněty, žádosti či stížnosti.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický/e-mailový kontakt, další informace včetně skutkových okolností souvisejících s obsahem, podnětem, žádostí, stížností, reklamací či škodového / pojistného události.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména Policie ČR, soudy, pojišťovny;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 4 roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo k vyřešení, vyřízení či zodpovězení Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací a škodných / pojistných událostí. V případě osobních údajů souvisejích se škodovými nebo pojistnými událostmi můžeme uchovávat Vaše osobní údaje případně i déle, a to po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje o Vás jsou získány / získávány:

 • z údajů Vámi poskytnutých;
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či ve veřejných rejstřících;
 • od třetích osob, a to zejména orgánů státní správy, samosprávy, soudů, exekutorů, Policie ČR, pojišťoven.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  1. zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů by mohlo být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů; nebo
  2. smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může nastat nemožnost z naší strany poskytnout Vám plnění plynoucí ze smluvního vztahu.

1.2 Marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je Vaše účast na marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích námi organizovaných, včetně vyhodnocení, udělení cen vítězům, oznámení vítězů (včetně uvedení Vašich osobních údajů jako výherce, avšak pouze v rozsahu jméno a adresa bydliště – město, e-mail, telefonní číslo na naší webové adrese) i analyzování účinnosti našich marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží. Vaše účast v marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích je dobrovolná a tudíž je výlučně na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete Vaše osobní údaje vyplněním účastnických/soutěžních formulářů na naší webové stránce nebo na našich profilových stránkách na sociálních sítích nebo na jiných soutěžních formulářích, které stanoví pravidla marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
  1. Váš souhlas s účastí na spotřebitelských soutěžích, který udělujete vyplněním účastnického/soutěžního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); pokud udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem účasti v marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích, tento souhlas zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem:
  2. řádného zaevidování Vaší osoby jako účastníka marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, do které se zapojíte;
  3. možnosti Vaší osoby být vylosován jako výherce některé z cen zařazených do marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže i reálné udělení výhry v případě, pokud se stanete výhercem;
  4. uvedení Vašich dat jako výherce, avšak pouze v rozsahu jméno a město, na naší webové adrese.
  5. plnění smlouvy, jejíž jste stranou (pokud je účast ve spotřebitelské soutěži její součástí (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  6. oprávněný zájem OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je:
  7. ochrana společnosti OMV v případě potenciálního sporu.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický / e-mailový kontakt.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na organizaci marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 2 roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo ke konání marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, do které jste se zapojili.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých.

 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
 • naším oprávněným požadavkem nebo smluvním požadavkem (pokud je účast v marketingové kampani / spotřebitelské soutěži její součástí), jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může nastat nemožnost z naší strany poskytnout Vám plnění plynoucí ze smluvního vztahu.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Neudělení tohoto souhlasu nebo jeho odvolání v budoucnu však může mít za následek, že se nebudete moci účastnit marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, a tudíž Vám může zaniknout rovněž právo na výhru či jiné výhody z této marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže plynoucí.

1.3 Analýzy a průzkumy trhu, zpětná vazba od zákazníků

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • Vaše účast na analýzách a průzkumech trhu, průzkumech spokojenosti zákazníků, nebo v případech, kdy nám poskytnete zpětnou vazbu o našich produktech a službách. Vaše účast na průzkumech nebo výzkumech trhu, průzkumech spokojenosti zákazníků, nebo poskytnutí zpětné vazby o našich produktech a službách je dobrovolná a tudíž je výlučně na Vašem rozhodnutí, zda se zúčastníte uvedených aktivit a poskytnete nám Vaše osobní údaje.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je
  1. Váš souhlas s účastí na akcích analýz a průzkumu trhu, který udělujete vyplněním příslušného hodnotícího či jiného formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
  2. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je naše porozumění potřebám a očekáváním našich zákazníků o našich produktech a službách a přizpůsobování našich produktů/služeb potřebám / zájmům našich zákazníků.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický / e-mailový kontakt a také informace o Vašich potřebách či zájmech.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
  1. naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na organizaci analýz / průzkumu trhu;
  2. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo ke konání analýzy / průzkumu trhu, průzkumu spokojenosti zákazníků, kterého jste se zúčastnili, nebo poskytnutí Vaší zpětné vazby o našich produktech a službách.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na čerpání zboží či služeb od společnosti OMV.

1.4 Přímý marketing

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je informování Vás o našich produktech a službách, jakož i o reklamních nabídkách, a to zejména prostřednictvím zasílání e-mailů, resp. SMS.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 2. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě, pokud jste našim zákazníkem a elektronická marketingová komunikace se vztahuje na nabídku podobných výrobků / služeb, které jste již od nás získali a v rámci zakoupení našeho produktu / služby jste nám poskytli i Váš elektronický kontakt (e-mail, mobilní telefon); v takovém případě Vám po obdržení Vašeho elektronického kontaktu a následně při každé marketingové zprávě, kterou Vám zašleme, nabídneme možnost zamítnout (Opt-Out) takové využívání Vašeho elektronického kontaktu (Odhlášení se z odběru marketingových zpráv); naším oprávněným zájmem je také informovat Vás o naší nabídce zboží / služeb a tím rozšířit Vaši vědomost o rozsahu a nabídce našich výrobků / služeb.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt. Vyjádříte-li souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek, zpracovává společnost OMV také informace o Vašich preferencích a dřívější nákupní historii, které využívá k přesnějšímu zacílení obchodních sdělení tak, abyste dostávali pouze ty nejrelevantnější nabídky.

Pokud vyjádříte souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek, může v rámci zpracování Vašich osobních údajů společností OMV z důvodu zajištění zasílání pouze těch nejrelevantnějších obchodních sdělení docházet k segmentaci či cílenému profilování.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na marketingové komunikaci;
 2. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění marketingové komunikace; v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu trvání souhlasu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje o Vás jsou získány / získávány:

 • přímo od Vás (údaje Vámi poskytnuté);
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či ve veřejných rejstřících.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na čerpání zboží či služeb od společnosti OMV.

V případě žádosti o Odhlášení se z odběru marketingových zpráv může být Vaše e-mailová adresa či jiný kontakt elektronické komunikace nadále uchován na zvláštním seznamu za účelem evidování adres, na které nemají být zasílána marketingová sdělení ze strany OMV.

2.1 Obecné dodavatelsko-odběratelské vztahy – dodavatelé a obchodní partneři (včetně provozovatelů ČS OMV)

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako zástupců či kontaktních osob našich obchodních partnerů, a to zejména:
  • jednotlivců oprávněných jednat za naše obchodní partnery;
  • fyzických osob - podnikatelů;
  • zaměstnanců nebo jiných zástupců našich obchodních partnerů;

je:

 • provádění podnikatelské činnosti včetně organizace, řízení nebo zabezpečení řádného fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery a s tím spojených činností;
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany jakož i ochrany životního prostředí.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. předsmluvní jednání a plnění smlouvy s obchodními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. splnění právní povinnosti naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 3. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele).

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři, jiní smluvní partneři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, který odpovídá trvání smluvního vztahu, a následně nejvýše 10 let po ukončení smluvního vztahu pro účely archivace.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů, zástupců podnikatelských subjektů;
 • od Vašich zaměstnavatelů;
 • od našich smluvních partnerů;
 • od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů, orgánů v donucovacích/přestupkových řízeních, exekutorů, notářů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  1. zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů;
  2. smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

2.2 Zájemci o provozování ČS OMV

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako kontaktních osob nebo zástupců zájemců o provozování ČS OMV, a to zejména:
  • jednotlivců oprávněných jednat za zájemce o provozování ČS OMV;
  • fyzických osob - podnikatelů, jako zájemce o provozování ČS OMV;
  • zaměstnanců či jiných zástupců zájemců o provozování ČS OMV;
  • účast v procesu výběru, vyhodnocení smluvních partnerů k provozování ČS OMV;
  • ochrany oprávněných zájmů OMV, především v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou;
  • uložení v databázi kandidátů pro výběr smluvních partnerů ČS OMV.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v případě uložení v databázi kandidátů pro výběr smluvních partnerů ČS OMV;
 2. předsmluvní jednání se zájemci o provozování ČS OMV (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele), a dále údaje uvedené v životopise / motivačním listu přiložené k žádosti o účast ve výběrovém řízení.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání procesu výběru a vyhodnocení smluvních partnerů k provozování ČS OMV. V případě osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněného zájmu jsou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem uložení uchazeče v databázi kandidátů pro možné oslovení uchazeče v budoucnu budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu, nejvýše však po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů, zástupce podnikatelských subjektů;
 • od Vašeho zaměstnavatele;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
 • smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na možnost účastnit se výběrového řízení. V případě, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte či bude z Vaší strany následně odvolán, Váš životopis nebude zařazen do databáze kandidátů pro výběr smluvních partnerů čerpací stanice pohonných hmot OMV a společnost OMV tak nebude mít možnost Vás oslovit s nabídkou účasti v novém výběrovém řízení v budoucnu.

2.3 Potenciální obchodní partneři

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako zástupců nebo kontaktních osob našich potenciálních obchodních partnerů, a to zejména:
 • jednotlivců oprávněných jednat za naše potenciální obchodní partnery; fyzických osob - podnikatelů;
 • zaměstnanců nebo jiných zástupců našich možných budoucích obchodních partnerů;

které kontaktujeme s nabídkou uzavření smluvního vztahu do budoucna na dodávku zboží a/nebo služeb naší společnosti je:

 • rozšiřování okruhu našich zákazníků na prodej našich výrobků a / nebo služeb;
 • provádění podnikatelské činnosti naší společnosti.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. předsmluvní jednání s obchodnímipartnery OMV (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před a při uzavírání právních vztahů s našimi potenciálními obchodními partnery.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele).

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři, jiní smluvní partneři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, kterým je komunikace před a při uzavírání smluvního vztahu, a následně nejvýše 1 rok po ukončení jednání o uzavření smluvního vztahu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů, zástupce podnikatelských subjektů;
 • od Vašeho zaměstnavatele;
 • od našich smluvních partnerů;
 • od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, zejména soudů, orgánů v donucovacích / přestupkových řízení, exekutorů, notářů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
 • smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany provádět komunikaci nebo jednání ohledně uzavření smluvních vztahů mezi naší společností a našimi potenciálními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

2.4 Fyzické osoby – podnikatelé a kontaktní osoby podnikatelských subjektů; zákazníci B2B
 

2.4.1 Obecné vztahy OMV s B2B zákazníky a potenciálními zákazníky (včetně jejich prověřování)

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako fyzických osob - podnikatelů, kteří jste našimi obchodními partnery, je alespoň některý z následujících účelů:
 • ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti při uzavírání právních vztahů s třetími stranami, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání;
 • posouzení, řízení a optimalizace podnikatelského a/nebo reputačného rizika naší společnosti;
 • optimalizace rozhodovacích procesů a procesů v oblasti finančního řízení a cash-flow řízení;
 • optimalizace procesu vymáhání pohledávek a posuzování rizika jejich splácení;
 • prověřování a sledování stavu majetku, pohledávek a závazků (včetně daňových a odvodových povinností), platební schopnosti a platební morálky obchodních partnerů/klientů, včetně potencionálních obchodních partnerů/klientů naší společnosti;
 • prověřování osob a majetku v souvislosti s plněním právních povinností týkajících se dodržování obezřetnosti včetně účelu předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu i jiného řízení o protiprávním chování;
 • zajištění podkladových informací a podpory při poskytování poradenství a jiných služeb ze strany právních, účetních a daňových poradců, auditorů a jiných poradců, konzultantů a zprostředkovatelů;
 • výkon právního, daňového, účetního a jiného auditu;
 • podpora při výkonu kompetencí orgánů veřejné moci v souladu s právními předpisy.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 • náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání; po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, je náším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů vedení databáze pro účely optimalizace našich rozhodovacích procesů a procesů v oblasti finančního řízení.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:  
 • Obchodní jméno,
 • IČO,
 • Údaje o finanční disciplíně,
 • Finanční výkazy.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 2. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno / název zákazníka a IČO mohou být výlučně za účelem získání bližších informací o Vás (včetně kreditních informací, informací o důvěryhodnosti subjektů a dalších obchodních informací) poskytnuty také níže uvedeným subjektům:

 1. Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 407 62 718, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3426, jako provozovatele databáze ICON;
 2. CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853, jako provozovatel databáze Cribis.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního či smluvního vztahu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od Vás, jako fyzických osob - podnikatelů,
 • od našich smluvních partnerů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
 • smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a Vámi jako našimi obchodními partnery.

2.4.2 Pojištění úvěrů a vymáhání pohledávek u fyzických osob - podnikatelů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako fyzických osob - podnikatelů, kteří jste našimi obchodními partnery, je:

a) sjednání pojištění naší společnosti pro případy neuhrazení pohledávek naší společnosti vůči Vám, jako našim smluvním partnerům;

b) umožnění přesného výpočtu částky pojištění s ohledem na hodnotu obchodních vztahů s vámi, jako našimi smluvními partnery;

c) umožnění výplaty pojistného plnění a/nebo vymáhání pohledávek naší společnosti vůči Vám;

d) i v případě nesplnění Vašeho závazku, jako našeho obchodního partnera, vůči naší společnosti vyplývající z obchodního vztahu.

 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, kterými je zejména prevence rizik vyplývajících z předmětných obchodních vztahů, zamezení případům, kdy by neplnění závazků Vás, jako našimi obchodními partnery, mohlo negativně ovlivnit naši finanční situaci i vyloučení situací, při kterých by v důsledku těchto skutečností naše společnost nebyla nebo nemusela být schopna plnit své finanční závazky; pro tyto účely je naše společnost vůči riziku nezaplacení svých pohledávek pojištěna a v rámci plnění pojistné smlouvy se svou pojišťovnou zpracovává a sdílí Vaše osobní údaje.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  • Obchodní jméno
  • IČO
  • Údaje o finanční disciplíně
  • Výše ​​obratu v rámci obchodního vztahu
  • Výše ​​dlužné částky
  • Daňové přiznání
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958;
 2. Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jak pojišťovna / pojistitel OMV a/nebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 3. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 4. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního/smluvního vztahu a splnění všech závazků Vás vůči naší společnosti, plynoucích z tohto vztahu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od Vás, jako fyzických osob - podnikatelů,
 • od našich smluvních partnerů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • smluvním požadavkem, jelikož neposkytnutím osobních údajů by mohla nastat nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a Vámi jako našimi obchodními partnery.

2.4.3 Pojištění úvěrů a vymáhání pohledávek u právnických osob

 

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako kontaktních osob podnikatelských subjektů, které jsou našimi obchodními partnery, je:
 • umožnění komunikace mezi obchodními partnery naší společnosti, kterých jste kontaktními osobami, a naší společností, pojistiteli naší společnosti (pojišťovny), jakož i subjekty, které pro nás vymáhají pohledávky v případech, kdy si obchodní partneři naší společnosti neplní své závazky vůči naší společnosti.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, kterými je zejména prevence rizik vyplývajících z předmětných obchodních vztahů, zamezení případům, kdy by neplnění našich obchodních partnerů, mohlo negativně ovlivnit naši finanční situaci i vyloučení situací, při kterých by v důsledku těchto skutečností naše společnost nebyla nebo nemusela být schopna plnit své finanční závazky; pro tyto účely je naše společnost vůči riziku nezaplacení svých pohledávek pojištěna a v rámci plnění pojistné smlouvy se svou pojišťovnou zpracovává a sdílí Vaše osobní údaje, jako kontaktních osob takových obchodních partnerů naší společnosti.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  • jméno a příjmení
  • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, apod.)
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958;
 2. Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/nebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 3. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři;
 4. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního/smluvního vztahu a splnění všech závazků obchodních partnerů, kterých jste kontaktními osobami, vůči naší společnosti, plynoucích z tohto vztahu.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány/získávány:

 1. od Vás, jako osoby jednající za podnikatelské subjekty, zástupce podnikatelských subjektů;
 2. od Vašich zaměstnavatelů;
 3. od našich smluvních partnerů.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

smluvním požadavkem, jelikož neposkytnutím osobních údajů by mohla nastat nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami.

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, jako subjektů údajů, pro různé účely a právní základy zpracování osobních údajů následovně:

3.1 Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání​

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů jako uchazečů o zaměstání je:

a) účast v procesu výběru uchazeče o zaměstnání na obsazení volných pracovních pozic v naší společnosti včetně vyhodnocení uchazečů o zaměstnání;

b) předsmluvní jednání před uzavřením pracovně-právních vztahů s Vámi, jako vybraným uchazečem o zaměstnání, na obsazení volných pracovních pozic v naší společnosti;

c) ochrana oprávněných zájmů OMV, především v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou;

d) uchování Vašich osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání naší společnosti a nabídka dalších volných pracovních pozic v naší společnosti.

 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) pro zpracování za účelem uchování žádosti daného uchazeče v databázi uchazečů o zaměstnání a oslovením v případě nabídky dalších volných pracovních pozic;
 2. předsmluvní jednání před uzavřením pracovně-právních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou; našim oprávněným zájmem je dále i plnění smluvních závazků naší společnosti vůči třetím osobám (např. závazkům, ke kterým se OMV zavázala ve smlouvách s personálními agenturami a které vylučují možnost uzavření pracovně-právního vztahu s jednou neúspěšným kandidátem po stanovenou dobu).
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 • Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, pracovní pozice;
 • Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy;
 • Další informace uvedené v životopise, motivačním dopise či jiných dokumentech poskytovaných společnosti OMV jakožto potencionálnímu budoucímu zaměstnavateli.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však:

 1. v případě úspěšných uchazečů po dobu trvání pracovního poměru a dále po dobu nutnou pro vedení personální a mzdové agendy (viz bod 3.2 níže);
 2. v případě neúspěšných uchazeců jsou osobní zpracovávány a uchovány po dobu trvání výběrového procesu a dále
  1. po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení za účelem ochrany oprávněných zájmů OMV;
  2. v případě udělení souhlasu uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů za účelem uložení uchazeče v databázi kandidátů pro možné oslovení uchazeče v budoucnu budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu, nejvýše však po dobu 12 měsíců (a to pro účely uchovávání údajů v databázi uchazečů o zaměstnání a nabídky dalších volných pracovních pozic).
 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu, sociálních sítí;
 • od třetích osob, a to zejména personálních agentur, na základě referencí, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
 • smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů by mohla být nemožnost naší společnosti uzavřít s Vámi, jako úspěšným vybraným uchazečem o zaměstnání, pracovně-právní vztah.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na možnost ucházet se o zaměstnání. V případě, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů nudělíte či bude z Vaší strany následně odvolán, Váš životopis nebude zařazen do databáze uchazečů o zaměstnání a společnost OMV tak nebude mít možnost Vás oslovit s nabídkou účasti v novém výběrovém řízení v budoucnu.

3.2 Vedení personální a mzdové agendy a plnění práv a povinností správce souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem (zejména dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů jako zaměstnanců je:
 • vedení personální agendy, řádný výpočet mzdy a odvodů, výkon personální politiky, řádné hlášení zaměstnávání cizinců, provozní řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, management lidských zdrojů, sledování plnění pracovních povinností a docházky zaměstnanců, správa a vyřizování agendy služebních cest včetně zařizování veškerých služebních cest, kontrola hospodaření s majetkem zaměstnavatele a plnění veškerých kontrolních a zabezpečovacích povinností zaměstnavatele.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
  Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:
 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (subjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  1. Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, rodinný stav (v případě, že tuto informaci subjekt údajů jakožto zaměstnanec společnosti OMV poskytne), státní příslušnost, údaj o tom, zda zaměstnanec je členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, zda podniká, bankovní spojení, osobní číslo, pracovní pozice;
  2. Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefitů, a to zejména evidence odpracované doby, údaje pro zohlednění slev a srážek na daních, údaje pro zohlednění slev a srážek na spoření a pojištění, informace o pracovních úrazech, údaje o pracovních cestách včetně nákladů a vyúčtování nákladů, nařízené srážky ze mzdy, invalidní či starobní důchod, stravné, akciový program, informace pro roční zúčtování daně zahrnující souhrn všech příjmů a odvodů za příslušné období;
  3. Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy;
  4. další údaje, které zaměstnanec uvede v „osobním dotazníku“ při nástupu do zaměstnání.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutor;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či veřejných rejstříků;
 • z vlastní činnosti správce;
 • od třetích osob, a to zejména od orgánů státní správy, samosprávy, soudů, exekutorů, předchozích zaměstnavatelů, smluvních partnerů.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Subjekt údajů je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.

Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost OMV uzavřít se subjektem údajů pracovněprávní vztah či poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

.

3.3 Zpracování osobních údajů v souvislosti s předsmluvními vztahy

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • plnění práv a povinností OMV souvisejících s přesmluvními vztahy.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě nutnosti provedení opatření před uzavřením smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  1. Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, rodinný stav (v případě, že tuto informaci subjekt údajů jakožto zaměstnanec společnosti OMV poskytne), státní příslušnost;
  2. Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či veřejných rejstříků;
 • z vlastní činnosti správce;
 • třetích osob, a to zejména personálních agentur, na základě referencí.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Uchazeč (subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů mohou být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem a požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost OMV uzavřít smlouvu s uchazečem nebo nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.4 Zpracování osobních údajů v souvislosti se školicími a vzdělávacími aktivitami

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • plnění práv a povinností OMV souvisejících se školicími a vzdělávacími aktivitami.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 2. v souladu s našimi oprávněnými zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že školení nebo vzdělávání zaměstnanců nevyplývá ze zákona, tak oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely evidence účasti zaměstnanců na školeních nebo vzdělávacích akcích, včetně práv a povinností vyplývajících nám z pracovně-právních vztahů.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, osobní číslo, pracovní pozice,

údaje o absolvovaných školeních a vzdělávacích akcích.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. smluvní partneři OMV, a to zejména smluvní partneři provádějící školení a vzdělávání zaměstnanců, společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 2. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • z údajů poskytnutých subjektem údajů, a to zejména na prezenčních listinách ze školení a jiných vzdělávacích akcí.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.

3.5 Zpracování osobních údajů v souvislosti s požární ochranou (PO) a bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP)

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • plnění práv a povinností OMV souvisejících s požární ochranou a BOZP.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (nebo jiný usbjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 1. Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, osobní číslo, pracovní pozice, adresa bydliště, datum narození;
 2. Údaje o absolvovaných školeních souvisejících s PO a BOZP;
 3. Údaje ve vztahu ke škodním nebo pojistným událostem souvisejícím s PO a BOZP včetně pracovních úrazů.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, Inspektorát práce, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující pracovně lékařskou službu, požární ochranu, BOZP;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • z údajů poskytnutých dotyčnou osobou, a to zejména na prezenčních listinách ze školení a jiných vzdělávacích akcí.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiná subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany OMV a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
 • Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.6 Vedení evidence docházky do práce, kontrola odpracovaného času, evidence nároku na stravné, evidence nároku na cestovní náhrady

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • plnění práv a povinností OMV souvisejících s vedením evidence docházky do práce, kontrolou odpracovaného času, evidencí nároku na stravné a evidencí nároku na cestovní náhrady.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. v souladu s oprávněnými zájmy OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely kontroly plnění smluvních nebo zákonných povinností zaměstnance vyplývajících z pracovně-právních vztahů.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  1. Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, osobní číslo, pracovní pozice.
  2. Evidence odpracované doby, údaje o pracovních cestách, včetně cestovních nákladů a vyúčtování, nároky na stravné.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Inspektorát práce, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující stravovací služby (stravenky) zaměstnavateli, společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní nebo daňové poradenství, IT specialisté ve vztahu k docházkovému systému.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • z údajů poskytnutých zaměstnancem (nebo jiným subjektem údajů);
 • z vlastní činnosti správce.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinnen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
  • Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů by byla nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.7 Kontrola dodržování pracovněprávních povinností zaměstnance při vedení služebního vozidla, ochrana majetku zaměstnavatele - služebních vozidel před krádeží, poškozením

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • kontrola dodržování pracovněprávních povinností zaměstnance při vedení služebního vozidla, ochrana majetku zaměstnavatele - služebních vozidel před krádeží, poškozením.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany majetku, jak je uvedeno výše.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 1. Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, č. řidičského průkazu.
 2. Evidence užívání služebních vozidel, evidence škodných událostí při používání služebních vozidel, nároky plynoucí ze škodných událostí při používání služebních vozidel.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy nebo jiné orgány činné v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení, pojišťovny;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři, pojišťovny, leasingové společnosti;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů;
 • z vlastní činnosti správce;
 • od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů činných v trestním nebo přestupkovém řízení, smluvních partnerů zaměstnavatele (leasingové společnosti), pojišťoven.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiná subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
  • Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.8 Monitoring zaměstnanců za účelem ochrany zaměstnanců a ochrany majetku zaměstnavatele

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • Ochrana zaměstnanců na pracovišti, ochrana majetku zaměstnavatele.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. v souladu s oprávněnými zájmy OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je ochrana zdraví zaměstnanců a majektu zaměstnavatele.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 1. Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, datum narození, osobní číslo, pracovní pozice.
 2. Evidence a řešení porušení pracovně-právních povinností, nároky z porušení pracovně‑právních povinností, evidence škodných událostí v souvislosti s výkonem práce, nároky ze škodných událostí v souvislosti s výkonem práce.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. soudy v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení, Inspektorát práce;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů;
 • z vlastní činnosti správce;
 • od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů činných v trestním nebopřestupkovém řízení, pojišťovna.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
  • Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být také naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.9 Zpracování osobních údajů pro potřeby vyřizování sporů, podnětů a stížností

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • vyřizování sporů, podnětů a stížností, jejichž stranou je OMV či které jinak souvisí s OMV.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů a majetku správce.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 1. Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, datum narození, státní příslušnost, osobní číslo, pracovní pozice.
 2. Evidence a řešení sporů, podnětů a stížností.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. soudy nebo jiné orgány činné v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení;
 2. smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů
 • z vlastní činnosti správce;
 • od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů jiných orgánů činných v trestnímv nebo přestupkovém řízení, zástupců sporné strany.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem. Zaměstnanec nebo jiná subjekt údajů je povinna poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva zaměstnance (jiné subjektu údajů) podle příslušných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

3.10 Monitoring vstupních prostorů kamerovým systémem

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, ochrana majetku správce, ochrana veřejného pořádku, zvyšování bezpečnosti a prevence před pácháním trestné nebo přestupkové činnosti.
 • Právním základem takového zpracování osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely práv a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku správce, ochrany veřejného pořádku, zvyšování bezpečnosti a prevence před pácháním trestné nebo přestupkové činnosti.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Videozáznam zachycených osob, přičemž videozáznamy nebudou použity za účelem zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, ale jen jako běžné osobní údaje.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje:

soudy nebo jiné orgány v donucovacím, přestupkovém, správním nebo trestním řízení.

 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány obvykle po dobu 14 dní, avšak v případě zaznamenání porušení práv a právem chráněných zájmů správce, majetku správce, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, resp. spáchání přestupku nebo trestného činu během doby, po kterou je tyto osobní údaje potřeba využít k řádnému provádění ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, majetku správce, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, včetně s tím souvisejících řízení, jakož i přestupkovému nebo trestnímu řízení.

 • Zdroj osobních údajů:
 • kamerový a monitorovací systém.

3.11 Podpora firemní kultury a tvorba firemní historie zaměstnavatele

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • podpora firemní kultury a tvorba firemní historie zaměstnavatele.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:

Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 1. souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v případě zpracování podobizny, zvukového či obrazového záznamu nebo písemností osobní povahy;
 2. v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely vytvoření a podpory firemní kultury a historie společnosti OMV jako zaměstnavatele.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Obrazové snímky (fotografie), zvukově obrazové záznamy (videa) z firemních školení, firemních teambuildingů a firemních společenských akcí, přičemž tyto nebudou použity za účelem zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, ale jen jako běžné osobní údaje.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. uveřejnění na intranetu / sdíleném disku; v omezeném rozsahu vybraným partnerům čerpacích stanic a návštěvníkům OMV (prostřednictvím výtisku firemního magazínu umístěného na recepci OMV);
 2. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

prostřednictvím třetí osoby, a to zejména jiných zaměstnanců zaměstnavatele, smluvních partneřů OMV jako zaměstnavatele.

 

4.1 Kamerové systémy v sídle společnosti a na čerpacích stanicích pohonných hmot OMV (ČS OMV)

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • ve vztahu k prostorům sídla naší společnosti (vstupní prostory) ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, jakož i jiných osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, včetně poskytování součinnosti státním orgánům / orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti;
 • ve vztahu k prostorům ČS OMV ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, našich partnerů (a jejich zaměstnanců) provozujících ČS OMV i zákazníků ČS OMV, resp. jiných subjektů na ČS OMV, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti včetně poskytování součinnosti státním orgánům / orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti.
 • Právním základem takového zpracování osobních údajů je:
 1. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je ve vztahu k prostorům sídla naší společnosti (vstupní prostory) ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jakož i jiných osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, včetně poskytování součinnosti státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti;
 2. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je ve vztahu k prostorům ČS OMV ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, našich partnerů (a jejich zaměstnanců) provozujících ČS OMV i zákazníků ČS OMV, resp. jiných subjektů na ČS OMV, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti včetně poskytování součinnosti státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Obrazový záznam osoby nachazející se v monitorovaném prostoru.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje (nikoliv na pravidelné bázi, ale pouze v případě konkrétního incidentu):
 1. naši smluvní partneři provozující ČS OMV;
 2. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, Policie ČR, soudy;
 3. pojišťovny v případě řešení pojistných událostí.

Na nahodilé (nikoliv systematické) bázi se mohou do styku s osobními údaji dostat také:

 1. naši smluvní partneři provádějící údržbu / opravy kamerových systémů.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání osobních údajů:

Obecná doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů z kamerového systému je 14 dní. Osobní údaje z kamerových záznamů mohou být zpracovávány/uchovávány nad rámec obecné doby v případech jejich poskytování a použití státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti nebo uplatňování našich nároků vůči třetím osobám v rámci našich oprávněných zájmů po nezbytně potřebnou dobu s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

 • Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • prostřednictvím kamerovového systému.

4.2 Kontradiktorní řízení agenda / soudní řízení, exekuční řízení, správní řízení

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. řešení sporné agendy v rámci níž vystupuje OMV jako účastník (mimosoudní, soudní), včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků;
 2. vedení a výkon exekuce v rámci níž vystupuje OMV jako účastník (oprávněný, povinný), včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků;
 3. účast OMV, jako účastníka řízení, ve správním řízení, včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků.
 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. splnění právní povinnosti OMV (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je prokazování, uplatňování a ochrana práv nebo nároků.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
 1. Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, pracovní pozice;
 2. Údaje o vedených soudních nebo mimosoudních řízeních, exekucích, správních řízeních.
 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkony kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po pravomocném / konečném skončení sporu (soudním nebo mimosoudním), po skončení exekuce nebo správního řízení.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od subjektů údajů;
 • od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů, orgánů v donucovacím nebo přestupkovém řízení, exekutorů, notářů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu.
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů.

4.3 Správa a evidence pošty a registrace záznamů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
 • správa a evidence pošty a registračních záznamů v rámci plnění našich zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, a to zejména:

zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
 1. splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt.

 • Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
 1. orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 2. naši smluvní partneři, a to zejména společnosti provádějící archivaci;
 3. mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.
 • Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní orgnanizaci:

Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

 • Doba uchovávání Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování a po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

 • Zdroj Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou získány / získávány:

 • od subjektů údajů;
 • od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, zejména soudů, orgánů při donucovacím nebo přestupkovém řízení, exekutorů, notářů;
 • Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
  • zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů.

4.4 Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek a cookies

Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek a používání cookies je blíže upraveno v dokumentu Politika Cookies dostupném skrze https://www.omv.cz/cs-cz/imprint. V rozsahu, v jakém Politika Cookies toto zpracování neupravuje, se uplatní tyto Zásady ochrany OÚ.

III.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud se ke zpracování osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, jako subjektu údajů, a udělili jste nám souhlas ke zpracování osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu privacy.cz@omv.com.

IV.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A / NEBO PROFILOVÁNÍ

Automatizované rozhodování a / nebo profilování

Není-li v těchto zásadách ochrany OÚ uvedeno výslovně jinak, nedochází v rámci zpracování osobních údajů společností OMV k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

V.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů vůči naší společnosti, jako správci, za podmínek stanovených v GDPR následující práva:

 1. právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům vztahujícím se k Vaší osobě;
 2. právo na opravu Vašich nesprávných osobních údajů a / nebo právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů;
 3. právo na vymazání (zapomenutí) Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo byly jinak zpracovány, či pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování;
 4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů z důvodů a za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. pokud:
 • napadnete správnost/přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti/přesnosti;
 • zpracování je protiprávní, ale odmítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 • nepotřebujeme nadále osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • po dobu ověřování, zda oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů v případě, že je z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování.
 1. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti z důvodů a za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pokud jsou Vaše údaje zpracovány pro účely marketingu; správce přestane zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zájemce, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 2. právo na přenositelnost osobních údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naší společnosti, a také právo předat tyto údaje dalšímu správci) za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy;
 3. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; tel. číslo: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz, především pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti, které se Vás týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a tím jste přímo dotčen/dotčena na svých zákonných právech;
 4. pokud Vaše osobní údaje ze strany naší společnosti nebyly získány přímo od Vás, máte právo získat informaci od nás o tom, z jakého zdroje pocházejí Vaše osobní údaje, případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.

Svá práva můžete uplatnit vůči naší společnosti písemně na adresu sídla naší společnosti: OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4, nebo elektronicky na e-mailovou adresu privacy.cz@omv.com

VI. Aktualizace těchto Zásad ochrany OÚ

Tyto Zásady ochrany OÚ můžeme průběžně aktualizovat. Jakmile tak učiníme, zveřejníme příslušné změny. Jestliže s těmito změnami nebudete souhlasit, přestaňte prosím využívat naše služby. V případě jakýchkoli změn těchto Zásad ochrany OÚ vás budeme informovat zveřejněným na naší internetové stránce.

Tyto Zásady ochrany OÚ byly naposledy aktualizovány dne [2. července 2019].

Vyhledávač čerpacích stanic

Vyhledávač olejů