Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
2_Dodavatelé

Obchodní partneři - zákazníci a potenciální zákazníci (velkoobchod, Routex Card), dodavatelé a potenciální dodavatelé, partneři ČS OMV a zájemci o provozování ČS OMV

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako zástupců či kontaktních osob našich obchodních partnerů, a to zejména:
     - jednotlivců oprávněných jednat za naše obchodní partnery;
     - fyzických osob - podnikatelů;
     - zaměstnanců nebo jiných zástupců našich obchodních partnerů; je:
     - provádění podnikatelské činnosti včetně organizace, řízení nebo zabezpečení řádného fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery a s tím spojených činností;
     - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany jakož i ochrany životního prostředí.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) předsmluvní jednání a plnění smlouvy s obchodními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • b) splnění právní povinnosti naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • c) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele).

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři, jiní smluvní partneři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, který odpovídá trvání smluvního vztahu, a následně nejvýše 10 let po ukončení smluvního vztahu pro účely archivace.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:
     - od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelskýchsubjektů, zástupců podnikatelských subjektů;
     - od Vašich zaměstnavatelů;
     - od našich smluvních partnerů;
     - od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů, orgánů v donucovacích/přestupkových řízeních, exekutorů, notářů;
     - z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • a) zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů;
 • b) smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako kontaktních osob nebo zástupců zájemců o provozování ČS OMV, a to zejména:
     - jednotlivců oprávněných jednat za zájemce o provozování ČS OMV;
     - fyzických osob - podnikatelů, jako zájemce o provozování ČS OMV;
     - zaměstnanců či jiných zástupců zájemců o provozování ČS OMV; je:
     - účast v procesu výběru, vyhodnocení smluvních partnerů k provozování ČS OMV;
     - ochrany oprávněných zájmů OMV, především v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou;
     - uložení v databázi kandidátů pro výběr smluvních partnerů ČS OMV.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v případě uložení v databázi kandidátů pro výběr smluvních partnerů ČS OMV;
 • b) předsmluvní jednání se zájemci o provozování ČS OMV (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele), a dále údaje uvedené v životopise / motivačním listu přiložené k žádosti o účast ve výběrovém řízení.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:
mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání procesu výběru a vyhodnocení smluvních partnerů k provozování ČS OMV. V případě osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněného zájmu jsou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem uložení uchazeče v databázi kandidátů pro možné oslovení uchazeče v budoucnu budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu, nejvýše však po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů, zástupce podnikatelských subjektů;
     - od Vašeho zaměstnavatele;
     - z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery, kterých jste kontaktními
osobami nebo zástupci.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na možnost účastnit se výběrového řízení. V případě, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte či bude z Vaší strany následně odvolán, Váš životopis nebude zařazen do databáze kandidátů pro výběr smluvních partnerů čerpací stanice pohonných hmot OMV a společnost OMV tak nebude mít možnost Vás oslovit s nabídkou účasti v novém výběrovém řízení v budoucnu.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako zástupců nebo kontaktních osob našich potenciálních obchodních partnerů, a to zejména:
     - jednotlivců oprávněných jednat za naše potenciální obchodní partnery; fyzických osob - podnikatelů;
     - zaměstnanců nebo jiných zástupců našich možných budoucích obchodních partnerů; které kontaktujeme s nabídkou uzavření smluvního vztahu do budoucna na dodávku zboží a/nebo služeb naší společnosti je:
     - rozšiřování okruhu našich zákazníků na prodej našich výrobků a / nebo služeb;
     - provádění podnikatelské činnosti naší společnosti.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) předsmluvní jednání s obchodnímipartnery OMV (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před a při uzavírání právních vztahů s našimi potenciálními obchodními partnery.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Pracovní a smluvní identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, telefonický a e-mailový kontakt, pozice ve společnosti (člen statutárního orgánu, prokurista, pracovní pozice, oddělení), obchodní jméno a IČO (fyzické osoby - podnikatele).

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři, jiní smluvní partneři
 • c) smluvní partneři poskytující služby telemarketingu a oslovování potenciálních zákazníků s nabídkami zvýhodněných služeb OMV – především společnost Telemarketing CZ s.r.o., se sídlem Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 04640179
 • d) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, kterým je komunikace před a při uzavírání smluvního vztahu, a následně nejvýše 1 rok po ukončení jednání o uzavření smluvního vztahu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - od Vás, a to zejména jako fyzické osoby - podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů, zástupce podnikatelských subjektů;
     - od Vašeho zaměstnavatele;
     - od našich smluvních partnerů jako především

 • společnosti Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 - Praha, IČO: 630 78 201; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy;
 • společnosti BizMachine s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 054 50 641, jako provozovatele databáze a nástroje Prospector;

     - od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, zejména soudů, orgánů v donucovacích / přestupkových řízení, exekutorů, notářů;
     - z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany provádět komunikaci nebo jednání ohledně uzavření smluvních vztahů mezi naší společností a našimi potenciálními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

Obecné vztahy OMV s B2B zákazníky a potenciálními zákazníky (včetně jejich prověřování)

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako fyzických osob - podnikatelů, kteří jste našimi obchodními partnery, je alespoň některý z následujících účelů:
     - ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti při uzavírání právních vztahů s třetími stranami, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání;
     - posouzení, řízení a optimalizace podnikatelského a/nebo reputačného rizika naší společnosti;
     - optimalizace rozhodovacích procesů a procesů v oblasti finančního řízení a cash-flow řízení;
     - optimalizace procesu vymáhání pohledávek a posuzování rizika jejich splácení;

prověřování a sledování stavu majetku, pohledávek a závazků (včetně daňových a odvodových povinností), platební schopnosti a platební morálky obchodních partnerů/klientů, včetně potencionálních obchodních partnerů/klientů naší společnosti;
     - prověřování osob a majetku v souvislosti s plněním právních povinností týkajících se dodržování obezřetnosti včetně účelu předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu i jiného řízení o protiprávním chování;
     - zajištění podkladových informací a podpory při poskytování poradenství a jiných služeb ze strany právních, účetních a daňových poradců, auditorů a jiných poradců, konzultantů a zprostředkovatelů;
     - výkon právního, daňového, účetního a jiného auditu;
     - podpora při výkonu kompetencí orgánů veřejné moci v souladu s právními předpisy.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:
     - náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání; po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, je naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů vedení databáze pro účely optimalizace našich rozhodovacích procesů a procesů v oblasti finančního řízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
     - Obchodní jméno,
     - IČO,
     - Údaje o finanční disciplíně,
     - Finanční výkazy.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • b) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno / název zákazníka a IČO mohou být výlučně za účelem získání bližších informací o Vás (včetně kreditních informací, informací o důvěryhodnosti subjektů a dalších obchodních informací) poskytnuty také níže uvedeným subjektům:

 • a) Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 407 62 718, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3426, jako provozovatele databáze ICON;
 • b) CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853, jako provozovatel databáze Cribis.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního či smluvního vztahu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - od Vás, jako fyzických osob - podnikatelů,
     - od našich smluvních partnerů;
     - z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a Vámi jako našimi obchodními partnery.

Pojištění úvěrů a vymáhání pohledávek u fyzických osob - podnikatelů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako fyzických osob - podnikatelů, kteří jste našimi
obchodními partnery, je:

 • a) sjednání pojištění naší společnosti pro případy neuhrazení pohledávek naší společnosti vůči Vám, jako našim smluvním partnerům;
 • b) umožnění přesného výpočtu částky pojištění s ohledem na hodnotu obchodních vztahů s vámi, jako našimi smluvními partnery;
 • c) umožnění výplaty pojistného plnění a/nebo vymáhání pohledávek naší společnosti vůči Vám;
 • d) i v případě nesplnění Vašeho závazku, jako našeho obchodního partnera, vůči naší společnosti vyplývající z obchodního vztahu.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, kterými je zejména prevence rizik vyplývajících z předmětných obchodních vztahů, zamezení případům, kdy by neplnění závazků Vás, jako našimi obchodními partnery, mohlo negativně ovlivnit naši finanční situaci i vyloučení situací, při kterých by v důsledku těchto skutečností naše společnost nebyla nebo nemusela být schopna plnit své finanční závazky; pro tyto účely je naše společnost vůči riziku nezaplacení svých pohledávek pojištěna a v rámci plnění pojistné smlouvy se svou pojišťovnou zpracovává a sdílí Vaše osobní údaje.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
     - Obchodní jméno
     - IČO
     - Údaje o finanční disciplíně
     - Výše obratu v rámci obchodního vztahu
     - Výše dlužné částky
     - Daňové přiznání

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • Acredia Versicherung, Himmelpfortgasse 29, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/anebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 • Mercury Trade Credit,  Prins Hendrikkade 184, 1011 TD Amsterdam, Holandsko, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/anebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
   
 • a) Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958;
 • b) Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jak pojišťovna / pojistitel OMV a/nebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 • c) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • d) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního/smluvního vztahu a splnění všech závazků Vás vůči naší společnosti, plynoucích z toho vztahu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - od Vás, jako fyzických osob - podnikatelů,
     - od našich smluvních partnerů;
    - z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu či veřejných rejstříků.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních
údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož neposkytnutím osobních údajů by mohla nastat nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a Vámi jako našimi obchodními partnery.

Pojištění úvěrů a vymáhání pohledávek u právnických osob

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako kontaktních osob podnikatelských subjektů, které jsou našimi obchodními partnery, je:
     - umožnění komunikace mezi obchodními partnery naší společnosti, kterých jste kontaktními osobami, a naší společností, pojistiteli naší společnosti (pojišťovny), jakož i subjekty, které pro nás vymáhají pohledávky v případech, kdy si obchodní partneři naší společnosti neplní své závazky vůči naší společnosti.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů a jiných oprávněných zájmů naší společnosti před uzavíráním a při uzavírání právních vztahů, po dobu jejich trvání, jakož i po skončení trvání právních vztahů s našimi obchodními partnery, kterými je zejména prevence rizik vyplývajících z předmětných obchodních vztahů, zamezení případům, kdy by neplnění našich obchodních partnerů, mohlo negativně ovlivnit naši finanční situaci i vyloučení situací, při kterých by v důsledku těchto skutečností naše společnost nebyla nebo nemusela být schopna plnit své finanční závazky; pro tyto účely je naše společnost vůči riziku nezaplacení svých pohledávek pojištěna a v rámci plnění pojistné smlouvy se svou pojišťovnou zpracovává a sdílí Vaše osobní údaje, jako kontaktních osob takových obchodních partnerů naší společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
     - jméno a příjmení
     - kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, apod.)

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • Acredia Versicherung, Himmelpfortgasse 29, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/anebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 • Mercury Trade Credit,Prins Hendrikkade 184, 1011 TD Amsterdam, Holandsko, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/anebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 • Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 272 45 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958;
 • Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur SA, Niederlassung Austria (COFACE), Stubenring 24, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako pojišťovna/pojistitel OMV a/nebo subjekt vymáhající pohledávky OMV vůči třetím subjektům;
 • naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující technickou podporu, právní, ekonomické, účetní či daňové poradenství, auditoři;
 • mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po ukončení právního/smluvního vztahu a splnění všech závazků obchodních partnerů, kterých jste kontaktními osobami, vůči naší společnosti, plynoucích z toho vztahu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • a) od Vás, jako osoby jednající za podnikatelské subjekty, zástupce podnikatelských subjektů;
 • b) od Vašich zaměstnavatelů;
 • c) od našich smluvních partnerů.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož neposkytnutím osobních údajů by mohla nastat nemožnost z naší strany vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami.

Vyhledávač olejů