Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Zákazníci čerpacích stanic pohonných hmot OMV, uživatelé aplikací OMV (B2C)

Osobní údaje o zákaznících čerpacích stanic (dále „ČS OMV“), zpracováváme pro různé účely a právní základy zpracování osobních údajů.:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je řešení, vyřizování a zodpovězení Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací a škodných / pojistných událostí.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) plnění smlouvy, jejíž jste stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • b) splnění našich právních povinností na základě zvláštních zákonů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • c) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je vyřízení a odpovídání na Vaše podněty, žádosti či stížnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický/e-mailový kontakt, další informace včetně skutkových okolností souvisejících s obsahem, podnětem, žádostí, stížností, reklamací či škodového / pojistného události.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména Policie ČR, soudy, pojišťovny;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský
prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 4 roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo k vyřešení, vyřízení či zodpovězení Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací a škodných / pojistných událostí. V případě osobních údajů souvisejích se škodovými nebo pojistnými událostmi můžeme uchovávat Vaše osobní údaje případně i déle, a to po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány / získávány:

 • z údajů Vámi poskytnutých;
 • z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či ve veřejných rejstřících;
 • od třetích osob, a to zejména orgánů státní správy, samosprávy, soudů, exekutorů, Policie ČR, pojišťoven.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • a) zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů by mohlo být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů; nebo
 • b) smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může nastat nemožnost z naší strany poskytnout Vám plnění plynoucí ze smluvního vztahu.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je Vaše účast na marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích námi organizovaných, včetně vyhodnocení, udělení cen vítězům, oznámení vítězů (včetně uvedení Vašich osobních údajů jako výherce, avšak pouze v rozsahu jméno a adresa bydliště – město, e-mail, telefonní číslo na naší webové adrese) i analyzování účinnosti našich marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží. Vaše účast v marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích je dobrovolná a tudíž je výlučně na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete Vaše osobní údaje vyplněním účastnických/soutěžních formulářů na naší webové stránce nebo na našich profilových stránkách na sociálních sítích nebo na jiných soutěžních formulářích, které stanoví pravidla marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) Váš souhlas s účastí na spotřebitelských soutěžích, který udělujete vyplněním účastnického/soutěžního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); pokud udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem účasti v marketingových kampaních a/nebo spotřebitelských soutěžích, tento souhlas zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem:
       - řádného zaevidování Vaší osoby jako účastníka marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, do které se zapojíte;
       - možnosti Vaší osoby být vylosován jako výherce některé z cen zařazených do marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže i reálné udělení výhry v případě, pokud se stanete výhercem;
       - uvedení Vašich dat jako výherce, avšak pouze v rozsahu jméno a město, na naší webové adrese.
 • b) plnění smlouvy, jejíž jste stranou (pokud je účast ve spotřebitelské soutěži její součástí (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) oprávněný zájem OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je:
       - ochrana společnosti OMV v případě potenciálního sporu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický / e-mailový kontakt.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na organizaci marketingových kampaní / spotřebitelských soutěží;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 2 roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo ke konání marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, do které jste se zapojili.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
- naším oprávněným požadavkem nebo smluvním požadavkem (pokud je účast v marketingové kampani / spotřebitelské soutěži její součástí), jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může nastat nemožnost z naší strany poskytnout Vám plnění plynoucí ze smluvního vztahu.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Neudělení tohoto souhlasu nebo jeho odvolání v budoucnu však může mít za následek, že se nebudete moci účastnit marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže, a tudíž Vám může zaniknout rovněž právo na výhru či jiné výhody z této marketingové kampaně / spotřebitelské soutěže plynoucí.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - Vaše účast na analýzách a průzkumech trhu, průzkumech  spokojenosti zákazníků, nebo v případech, kdy nám poskytnete zpětnou vazbu o našich produktech a službách. Vaše účast na průzkumech nebo výzkumech trhu, průzkumech spokojenosti zákazníků, nebo poskytnutí zpětné vazby o našich produktech a službách je dobrovolná a tudíž je výlučně na Vašem rozhodnutí, zda se zúčastníte uvedených aktivit a poskytnete nám Vaše osobní údaje.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je

 • a) Váš souhlas s účastí na akcích analýz a průzkumu trhu, který udělujete vyplněním příslušného hodnotícího či jiného formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem je naše porozumění potřebám a očekáváním našich zákazníků o našich produktech a službách a přizpůsobování našich produktů/služeb potřebám / zájmům našich zákazníků.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště,
telefonický / e-mailový kontakt a také informace o Vašich potřebách či zájmech.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na organizaci analýz / průzkumu trhu;
 • b) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo ke konání analýzy / průzkumu trhu, průzkumu spokojenosti zákazníků, kterého jste se zúčastnili, nebo poskytnutí Vaší zpětné vazby o našich produktech a službách.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány výlučně z údajů Vámi poskytnutých.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na čerpání zboží či služeb od společnosti OMV.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je informování Vás o našich produktech a službách, jakož i o reklamních nabídkách, a to zejména prostřednictvím zasílání e-mailů, resp. SMS.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě, pokud jste našim zákazníkem a elektronická marketingová komunikace se vztahuje na nabídku podobných výrobků / služeb, které jste již od nás získali a v rámci zakoupení našeho produktu / služby jste nám poskytli i Váš elektronický kontakt (e-mail, mobilní telefon); v takovém případě Vám po obdržení Vašeho elektronického kontaktu a následně při každé marketingové zprávě, kterou Vám zašleme, nabídneme možnost zamítnout (Opt-Out) takové využívání Vašeho elektronického kontaktu (Odhlášení se z odběru marketingových zpráv); naším oprávněným zájmem je také informovat Vás o naší nabídce zboží / služeb a tím rozšířit Vaši vědomost o rozsahu a nabídce našich výrobků / služeb.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt. Vyjádříte-li souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek, zpracovává společnost OMV také informace o Vašich preferencích a dřívější nákupní historii, které využívá k přesnějšímu zacílení obchodních sdělení tak, abyste dostávali pouze ty nejrelevantnější nabídky.

Pokud vyjádříte souhlas se zasíláním personalizovaných nabídek, může v rámci zpracování Vašich osobních údajů společností OMV z důvodu zajištění zasílání pouze těch nejrelevantnějších obchodních sdělení docházet k segmentaci či cílenému profilování.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na marketingové komunikaci;
 • b) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 1 rok po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění marketingové komunikace; v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu trvání souhlasu.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány / získávány:
     - přímo od Vás (údaje Vámi poskytnuté);
     - z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či ve veřejných rejstřících.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na čerpání zboží či služeb od společnosti OMV.

V případě žádosti o Odhlášení se z odběru marketingových zpráv může být Vaše e-mailová adresa či jiný kontakt elektronické komunikace nadále uchován na zvláštním seznamu za účelem evidování adres, na které nemají být zasílána marketingová sdělení ze strany OMV.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je Vaše členství ve věrnostním programu OMV včetně s tím spojených aktivit / procesů a využívání všech výhod členství ve věrnostním programu OMV prostřednictvím mobilní aplikace OMV MyStation.

Bližší informace o zpracovávání osobních údajů naleznete přímo v mobilní aplikaci nebo na webové stránce www.omv.cz/mystation 

Pravidla věrnostního programu OMV a zásady ochrany osobních údajů (PDF, 324,1 KB)

Účelem zpracování Vašich osobních údajů společností OMV jakožto (dalším) zpracovatelem osobních údajů pro společnost TollNet a.s. (poddodavatele společností CzechToll, s.r.o. a SkyToll, a. s.), která zpracovává data pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), je zajištění dílčích plnění souvisejících s vybudováním a provozováním systému elektronického mýtného (SEM) a poskytování komplexních služeb provozu SEM.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) plnění smlouvy správce osobních údajů (ŘSD) s obchodními partnery a koncovými zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • b) nezbytnost zpracování pro účely splnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů jménem správce, kterým je ŘSD jakožto provozovatel SEM (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • c) splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ŘSD pověřeno (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje související se záznamy o mýtných transakcích v SEM, o provozovatelích/majitelích vozidel registrovaných v SEM, o řidičích vozidel registrovaných v SEM.
Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, sídlo provozovatele vozidla, registrační značka vozidla.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) správce a zpracovatelé osobních údajů, pro které OMV osobní údaje zpracovává;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující na provozování systému SEM (mimo jiné i provozovatelé/partneři ČS OMV) a banka poskytující služby bezhotovostních plateb v souvislosti s přijímáním palivových karet;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, který odpovídá trvání smluvního vztahu, a následně nejvýše 10 let po ukončení smluvního vztahu pro účely archivace.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • od Vás, a to zejména jako fyzické osoby – podnikatele, jednající osoby podnikatelských subjektů či zástupců podnikatelských subjektů.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • a) smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů může být nemožnost z naší strany (resp. ze strany správce osobních údajů, pro kterého osobní údaje OMV zpracovává) vstoupit do právních vztahů, jakož i zajistit řádné fungování smluvních vztahů mezi naší společností a našimi smluvními obchodními partnery, kterých jste kontaktními osobami nebo zástupci.

Vyhledávač olejů