Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Zaměstnanci/uchazeči o zaměstnání

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, jako subjektů údajů, pro různé účely a právní základy zpracování osobních údajů následovně:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů jako uchazečů o zaměstnání je:

 • a) účast v procesu výběru uchazeče o zaměstnání na obsazení volných pracovních pozic v naší společnosti včetně vyhodnocení uchazečů o zaměstnání;
 • b) předsmluvní jednání před uzavřením pracovně-právních vztahů s Vámi, jako vybraným uchazečem o zaměstnání, na obsazení volných pracovních pozic v naší společnosti;
 • c) ochrana oprávněných zájmů OMV, především v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou;
 • d) uchování Vašich osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání naší společnosti a nabídka dalších volných pracovních pozic v naší společnosti.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) pro zpracování za účelem uchování žádosti daného uchazeče v databázi uchazečů o zaměstnání a oslovením v případě nabídky dalších volných pracovních pozic;
 • b) předsmluvní jednání před uzavřením pracovně-právních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je ochrana a uplatňování práv, právem chráněných zájmů (např. vymáhání nároků) a jiných oprávněných zájmů naší společnosti v souvislosti s případným posuzováním výběrového procesu z hlediska jeho souladu s právní úpravou; našim oprávněným zájmem je dále i plnění smluvních závazků naší společnosti vůči třetím osobám (např. závazkům, ke kterým se OMV zavázala ve smlouvách s personálními agenturami a které vylučují možnost uzavření pracovně-právního vztahu s jednou neúspěšným kandidátem po stanovenou dobu).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
     - Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, pracovní pozice;
     - Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy;

Další informace uvedené v životopise, motivačním dopise či jiných dokumentech poskytovaných společnosti OMV jakožto potencionálnímu budoucímu zaměstnavateli.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Společnost OMV využívá k vyhledávání vhodných uchazečů také inzertní portály a sociální sítě. V rámci těchto portálů mohou vybrané inzeráty uveřejňovat a zpracovávat vedle samotné společnosti OMV také jednotliví provozovatelé čerpacích stanic (partneři/provozovatelé ČS) – např. v rámci portálu teamio.com. V případech, kdy je inzerát uveřejněn přímo provozovatelem ČS, vystupuje OMV a tento provozovatel ČS v postavení společných správců. Bližší informace vyplývající pro Vás z tohoto zpracování společnými správci jsou uvedeny přímo na konkrétním portále u daného inzerátu.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však:

 • a) v případě úspěšných uchazečů po dobu trvání pracovního poměru a dále po dobu nutnou pro vedení personální a mzdové agendy (viz bod 3.2 níže);
 • b) v případě neúspěšných uchazečů jsou osobní zpracovávány a uchovány po dobu trvání výběrového procesu a dále
              a. po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení za účelem ochrany oprávněných zájmů OMV;
              b. v případě udělení souhlasu uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů za účelem uložení uchazeče v databázi kandidátů pro možné oslovení uchazeče v budoucnu budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu, nejvýše však po dobu 12 měsíců (a to pro účely uchovávání údajů v databázi uchazečů o zaměstnání a nabídky dalších volných pracovních pozic).

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
     - z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu, sociálních sítí;
     - od třetích osob, a to zejména personálních agentur, na základě referencí, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů by mohla být nemožnost naší společnosti uzavřít s Vámi, jako úspěšným vybraným uchazečem o zaměstnání, pracovně-právní vztah.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a jeho neudělení či následné odvolání nebude mít žádný vliv na možnost ucházet se o zaměstnání. V případě, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů nudělíte či bude z Vaší strany následně odvolán, Váš životopis nebude zařazen do databáze uchazečů o zaměstnání a společnost OMV tak nebude mít možnost Vás oslovit s nabídkou účasti v novém výběrovém řízení v budoucnu.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů jako zaměstnanců je:
     - vedení personální agendy, řádný výpočet mzdy a odvodů, výkon personální politiky, řádné hlášení zaměstnávání cizinců, provozní řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, management lidských zdrojů, sledování plnění pracovních povinností a docházky zaměstnanců, správa a vyřizování agendy služebních cest včetně zařizování veškerých služebních cest, kontrola hospodaření s majetkem zaměstnavatele a plnění veškerých kontrolních a zabezpečovacích povinností zaměstnavatele.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (subjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, rodinný stav (v případě, že tuto informaci subjekt údajů jakožto zaměstnanec společnosti OMV poskytne), státní příslušnost, údaj o tom, zda zaměstnanec je členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, zda podniká, bankovní spojení, osobní číslo, pracovní pozice;
 • b) Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefitů, a to zejména evidence odpracované doby, údaje pro zohlednění slev a srážek na daních, údaje pro zohlednění slev a srážek na spoření a pojištění, informace o pracovních úrazech, údaje o pracovních cestách včetně nákladů a vyúčtování nákladů, nařízené srážky ze mzdy, invalidní či starobní důchod, stravné, akciový program, informace pro roční zúčtování daně zahrnující souhrn všech příjmů a odvodů za příslušné období;
 • c) Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy;
 • d) další údaje, které zaměstnanec uvede v „osobním dotazníku“ při nástupu do zaměstnání.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutor;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
     - z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či veřejných rejstříků;
     - z vlastní činnosti správce;
     - od třetích osob, a to zejména od orgánů státní správy, samosprávy, soudů, exekutorů, předchozích zaměstnavatelů, smluvních partnerů.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
      - zákonným požadavkem. Subjekt údajů je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních
předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.

Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost OMV uzavřít se subjektem údajů pracovněprávní vztah či poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - plnění práv a povinností OMV souvisejících s přesmluvními vztahy.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Zpracování osobních údajů se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě nutnosti provedení opatření před uzavřením smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, rodinný stav (v případě, že tuto informaci subjekt údajů jakožto zaměstnanec společnosti OMV poskytne), státní příslušnost;
 • b) Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání, a to zejména seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předchozí zaměstnavatelé, motivační dopis, psychologické testy, náborové testy.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, cizinecká policie ČR, banky, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:
 ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
 z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu či veřejných rejstříků;
 z vlastní činnosti správce;
 třetích osob, a to zejména personálních agentur, na základě referencí.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
      - zákonným požadavkem. Uchazeč (subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje.

Možnými následky neposkytnutí osobních údajů mohou být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem a požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost OMV uzavřít smlouvu s uchazečem nebo nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - plnění práv a povinností OMV souvisejících se školicími a vzdělávacími aktivitami.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • b) v souladu s našimi oprávněnými zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že školení nebo vzdělávání zaměstnanců nevyplývá ze zákona, tak oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely evidence účasti zaměstnanců na školeních nebo vzdělávacích akcích, včetně práv a povinností vyplývajících nám z pracovně-právních vztahů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, osobní číslo, pracovní pozice, údaje o absolvovaných školeních a vzdělávacích akcích.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) smluvní partneři OMV, a to zejména smluvní partneři provádějící školení a vzdělávání zaměstnanců, společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní a daňové poradenství, auditoři;
 • b) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:
 z údajů poskytnutých subjektem údajů, a to zejména na prezenčních listinách ze školení a jiných vzdělávacích akcí.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - plnění práv a povinností OMV souvisejících s požární ochranou a BOZP včetně ochrany před nakažlivými nemocemi.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • c) pro ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • d) na základě plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva (čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR), nutnosti zpracování těchto údajů pro ochranu životně důležitých zájmů (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR) a plnění úkolů ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR) v případech, kdy jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů (především údaje o zdravotním stavu).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, osobní číslo, pracovní pozice, adresa bydliště, datum narození. Údaje o absolvovaných školeních souvisejících s PO a BOZP; Údaje ve vztahu ke škodním nebo pojistným událostem souvisejícím s PO a BOZP včetně pracovních úrazů. Údaje o infikování nakažlivou chorobou a související trasovací údaje. Údaje o výsledcích samotestování na Covid-19.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Úřad práce, orgány sociálních věcí, Inspektorát práce, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující pracovně lékařskou službu, požární ochranu, BOZP;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
 - z údajů poskytnutých dotyčnou osobou, a to zejména na prezenčních listinách ze školení a jiných vzdělávacích akcí, z trasovacího dotazníku a z čestného prohlášení o samotestování

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních
údajů pro uvedené účely:
     - zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiná subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany OMV a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle
příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
     - Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - plnění práv a povinností OMV souvisejících s vedením evidence docházky do práce, kontrolou odpracovaného času, evidencí nároku na stravné a evidencí nároku na cestovní náhrady.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) v souladu s oprávněnými zájmy OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely kontroly plnění smluvních nebo zákonných povinností zaměstnance vyplývajících z pracovně-právních vztahů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, osobní číslo, pracovní pozice.
 • b) Evidence odpracované doby, údaje o pracovních cestách, včetně cestovních nákladů a vyúčtování, nároky na stravné.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců, Inspektorát práce, soudy a orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující stravovací služby (stravenky) zaměstnavateli, společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní nebo daňové poradenství, IT specialisté ve vztahu k docházkovému systému.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
- z údajů poskytnutých zaměstnancem (nebo jiným subjektem údajů);
- z vlastní činnosti správce.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
      - zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle
příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
     - Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů by byla nemožnost OMV poskytnout subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - kontrola dodržování pracovněprávních povinností zaměstnance při vedení služebního vozidla, ochrana majetku zaměstnavatele - služebních vozidel před krádeží, poškozením.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany majetku, jak je uvedeno výše.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, č. řidičského průkazu.
 • b) Evidence užívání služebních vozidel, evidence škodných událostí při používání služebních vozidel, nároky plynoucí ze škodných událostí při používání služebních vozidel.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy nebo jiné orgány činné v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení, pojišťovny;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři, pojišťovny, leasingové společnosti;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
 - z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů;
 - z vlastní činnosti správce;
      - od třetích subjektů, zejména od orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů činných v trestním nebo přestupkovém řízení, smluvních partnerů zaměstnavatele (leasingové společnosti), pojišťoven.
 

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiná subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle
příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
     - Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - Ochrana zaměstnanců na pracovišti, ochrana majetku zaměstnavatele.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) v souladu s oprávněnými zájmy OMV (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je ochrana zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, datum narození, osobní číslo, pracovní pozice.
 • b) Evidence a řešení porušení pracovně-právních povinností, nároky z porušení pracovně-právních povinností, evidence škodných událostí v souvislosti s výkonem práce, nároky ze škodných událostí v souvislosti s výkonem práce.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) soudy v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení, Inspektorát práce;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů;
     - z vlastní činnosti správce;
     - od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů činných v trestním nebopřestupkovém řízení, pojišťovna.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - zákonným požadavkem. Zaměstnanec (nebo jiný subjekt údajů) je povinen poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva subjektu údajů podle
příslušných právních předpisů; neposkytnutí osobních údajů také může představovat porušen povinnosti subjektu údajů jakožto zaměstnance společnosti OMV.
     - Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být také naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - vyřizování sporů, podnětů a stížností, jejichž stranou je OMV či které jinak souvisí s OMV.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) na základě zvláštních zákonů a pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b) na základě plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec nebo jiný subjekt údajů (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • c) v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem

OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů a majetku správce.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, datum narození, státní příslušnost, osobní číslo, pracovní pozice.
 • b) Evidence a řešení sporů, podnětů a stížností.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) soudy nebo jiné orgány činné v donucovacím, trestním nebo přestupkovém řízení;
 • b) smluvní partneři OMV, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahem, jakož i po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která se může lišit v závislosti na kategorii osobních údajů a účelu
zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - z údajů poskytnutých zaměstnancem nebo jiným subjektem údajů
     - z vlastní činnosti správce;
     - od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů nebo jiných orgánů jiných orgánů činných v trestnímv nebo přestupkovém řízení, zástupců sporné strany.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:
     - zákonným požadavkem. Zaměstnanec nebo jiná subjekt údajů je povinna poskytnout relevantní osobní údaje. Možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení našich zákonných povinností a s tím související možné následky pro práva zaměstnance (jiné subjektu
údajů) podle příslušných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem. Možným následkem neposkytnutí osobních údajů může být naše nemožnost poskytnout zaměstnanci nebo jinému subjektu údajů plnění dohodnuté ve smlouvě.

Účelem zpracování osobních údajů je:
     - ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, ochrana majetku správce, ochrana veřejného pořádku, zvyšování bezpečnosti a prevence před pácháním trestné nebo přestupkové činnosti.

Právním základem takového zpracování osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely práv a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví osob, ochrany majetku správce, ochrany veřejného pořádku, zvyšování bezpečnosti a prevence před pácháním trestné nebo přestupkové činnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Videozáznam zachycených osob, přičemž videozáznamy nebudou použity za účelem zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, ale jen jako běžné osobní údaje.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje: soudy nebo jiné orgány v donucovacím, přestupkovém, správním nebo trestním řízení.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány obvykle po dobu v řádu dnů, avšak v případě zaznamenání porušení práv a právem chráněných zájmů správce, majetku správce, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, resp. spáchání přestupku nebo trestného činu během doby, po kterou je tyto osobní údaje potřeba využít k řádnému provádění ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, majetku správce, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, včetně s tím souvisejících řízení, jakož i přestupkovému nebo trestnímu řízení.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • z údajů poskytnutých subjektem údajů;
 • kamerový a monitorovací systém.

Bližší informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů jsou uvedeny v části 4.1 těchto Všeobecných zásad ochrany osobních údajů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - podpora firemní kultury a tvorba firemní historie zaměstnavatele.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů:
Pro účel zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, jelikož zpracování se uskutečňuje:

 • a) souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v případě zpracování podobizny, zvukového či obrazového záznamu nebo písemností osobní povahy;
 • b) v souladu s oprávněnými zájmy správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem OMV je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely vytvoření a podpory firemní kultury a historie společnosti OMV jako zaměstnavatele.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Obrazové snímky (fotografie), zvukově obrazové záznamy (videa) z firemních školení, firemních teambuildingů a firemních společenských akcí, přičemž tyto nebudou použity za účelem zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, ale jen jako běžné osobní údaje.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) uveřejnění na intranetu / sdíleném disku; v omezeném rozsahu vybraným partnerům čerpacích stanic a návštěvníkům OMV (prostřednictvím výtisku firemního magazínu umístěného na recepci OMV);
 • b) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - prostřednictvím třetí osoby, a to zejména jiných zaměstnanců zaměstnavatele, smluvních partnerů OMV jako zaměstnavatele.

Vyhledávač olejů