Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít
Image Velkoobchod Kompenzace CO2 header

Staňte se součástí globální dekarbonizace

Kompenzace emisí uhlíku je vedle prevence a snižování emisí skleníkových plynů dalším velmi důležitým krokem v komplexní ochraně klimatu.

Zapojením se do investování do projektů, které zachytávají podobné množství CO2 z atmosféry, jaké se vyprodukuje, se můžeme podílet na kompenzování emisí CO2 a přispívat tak k vytváření udržitelnějšího životního prostředí.

Proč je potřebné snižovat emise uhlíku?

CO2 je skleníkový plyn, který pohlcuje sluneční tepelné záření reflektované zemským povrchem a odráží ho zase zpět na Zemi. Abychom čelili nárůstu skleníkových plynů a teploty v posledních letech, je nezbytné přistupovat k řešení ochrany klimatu z více hledisek. Kompenzace prostřednictvím investic do opatření ochrany klimatu proto zabezpečuje dodatečný příspěvek k ochraně životního prostředí.

Co jsou projekty kompenzací uhlíkových emisí?

Ochrana klimatu přesahuje regionální hranice a představuje otázku globální rovnováhy. Šíření emitovaného CO2 nelze nijak spoutat, ale CO2 se rozptyluje dále do atmosféry. Ve snaze čelit globálnímu oteplování projekty kompenzace uhlíkových emisí vyvažují CO2 vypouštěný do ovzduší.

Společnost OMV se spojila s ClimatePartner, jedním z předních poskytovatelů řešení v oblasti ochrany klimatu pro firmy, který je tedy renomovaným a zkušeným partnerem. Společnost ClimatePartner byla založená v roce 2006 v Mnichově a spolupracuje s 1500 firmami v 30 zemích. Dlouholeté zkušenosti společnosti ClimatePartner a zaručená transparentnost ve všech jejích procesech a projektech, stejně jako špičková podpora a poradenské služby byly rozhodujícími faktory pro to, že jsme si ji vybrali za našeho partnera.

Ve spolupráci s ClimatePartner vám nabízíme možnost kompenzovat množství zakoupeného paliva, čímž se vaše společnost zapojí do udržitelnějších postupů, jež pomáhají při snižování globálních emisí uhlíku na celém světě.

Společnost OMV používá pro výpočet emisí CO2 z paliv hodnoty IPCC (známé též jako Mezivládní panel pro změnu klimatu). IPCC je instituce Organizace spojených národů s vysokou mírou legitimity. Výsledky výzkumu klimatických změn posuzuje z vědeckého hlediska.

Připravili jsme projekty z celého světa, které pomáhají kompenzovat emise CO2 do atmosféry a zároveň mají pozitivní vliv na místní komunity, biodiverzitu a biotopy. Všechny tyto projekty zaměřené na ochranu klimatu splňují kritéria uhlíkových norem:

VCS: Ověřený uhlíkový standard
Založený neziskovou organizací z USA a jeden z nejrozšířenějších projektových standardů.

CER: Certifikované snížení emisí
Pochází z mechanismu čistého rozvoje (CDM) podle Kjótského protokolu. Výkonná rada CDM dohlíží na registraci projektu a také na vydávání CER (regulované vládou). S ukončením platnosti Kjótského protokolu na sklonku roku 2021 narůstá význam dobrovolného využívání.

Zlatý standard, jenž založil WWF a 80 dalších mimovládních organizací
Přísná omezení pro typy projektů a technologií (energie, využití půdy, lesy a voda) podle Směrnice OSN pro cíle trvale udržitelného rozvoje (SDGs).

Výběr projektů z našeho aktuálního portfolia

Pro více informací o všech projektech OMV nás prosím kontaktujte na čísle +420 261 392 153 nebo e-mailem na karty.podporazakaznikum@omv.com.

Image Velkoobchod Kompenzace CO2 Větrná energie

Větrná energie ve Svatém Nikolaji, Bulharsko
věřený uhlíkový standard (VCS). Větrná farma generuje přibližně 300 000 MWh čisté elektřiny ročně a zvyšuje podíl obnovitelných energií v bulharské síti.

Image Velkoobchod Kompenzace CO2 Rekuperace plynu

Rekuperace plynu v Istanbulu, Turecko
Zlatý standard VER (GS VER). Shromažďování emitovaného skládkového plynu a výroba elektřiny prostřednictvím plynových motorů spojených s generátory. Celkový instalovaný výkon 48 MW se odvádí do elektrické sítě a nahrazuje elektřinu vyrobenou z fosilních paliv.

Image Velkoobchod Kompenzace CO2 Hydroelektráren

Projekt hydroelektráren Bhandardara v Indii
Standard Certifikované snížení emisí (CER). Produkuje elektřinu s kapacitou 12 MW, zvyšuje energetickou spolehlivost a prostřednictvím aktivit projektu vytváří pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo.

Zajímá vás, kolik emisí CO2 vyprodukuje váš vozový park?

Využijte naši kalkulačku, abyste to zjistili! Nyní si v závislosti na vaší spotřebě paliva můžete vypočítat vyprodukované emise CO2, stejně jako čisté náklady na jejich kompenzaci. Stačí uvést roční spotřebu paliva vašeho vozového parku nebo stav tachometru a vaši průměrnou spotřebu.*

*Společnost OMV používá pro výpočet emisí CO2 z paliv hodnoty IPCC (známé též jako Mezivládní panel pro změnu klimatu). IPCC je instituce Organizace spojených národů s vysokou mírou legitimity, která z vědeckého pohledu vyhodnocuje výsledky výzkumu klimatických změn.

Nejčastější dotazy

Ochrana klimatu je mnohem více než jen pouhý úkol politiky nebo společnosti, je to globální výzva vyžadující zapojení každého jednotlivce.

Podniky mají možnost kompenzovat emise CO2 podporou mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu. Vedle zabraňování a redukci emisí je jejich kompenzace dalším důležitým krokem k celostní ochraně klimatu. Tato metoda byla poprvé schválena na konferenci v Kjótu roku 1997 a od té doby se dále rozvíjela a zlepšovala.

V zásadě platí, že není možné vzdát se všech cest. S každým natankovaným litrem do vozidla vzniká CO2, který se vypouští do ovzduší a podílí se na globálním oteplování. Proto vám nabízíme opatření na ochranu klimatu, která vyrovnávají a kompenzují vzniklé emise.

Se službou kompenzace CO2 přispíváte k ochraně klimatu a zvyšujete tím důvěryhodnost své strategie trvalé udržitelnosti. Identifikační číslo vázané na konkrétní objednávku zaručuje transparentní komunikaci.

Činnosti, které nevyhnutelně způsobují emise skleníkových plynů, lze kompenzovat v souladu s cíli ochrany životního prostředí. Skleníkové plyny jako CO2 se v ovzduší rozptylují rovnoměrně, jejich koncentrace je proto všude na Zemi téměř stejně vysoká. Z toho důvodu je pro globální koncentraci skleníkových plynů a skleníkový efekt nepodstatné, na kterém místě na Zemi byly emise zapříčiněny nebo kde se jim zabraňuje. Emise, které lokálně nelze zamezit, je proto možné kompenzovat prostřednictvím projektů na ochranu klimatu také na úplně jiném místě.

Projekty na ochranu klimatu prokazatelně vedou k redukci skleníkových plynů a jsou významným přínosem v boji proti globálnímu oteplování. Navíc podporují trvale udržitelný rozvoj v zemích, kde se projekty realizují, například zlepšeným zásobováním čistou pitnou vodou, budováním a rozvojem místní infrastruktury, vytvářením pracovních míst nebo ochranou biodiverzity.

Celosvětově uznávané měřítko těchto pozitivních efektů nabízejí tzv. cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals, SDGs). V těchto 17 cílech je zahrnut třeba boj proti bídě a hladu, podpora vzdělávání či globální distribuce čisté a cenově dostupné energie. Každý projekt na ochranu klimatu z portfolia OMV podporuje několik z těchto cílů současně. Aby se dosažený účinek zviditelnil, vykazuje ClimatePartner u každého konkrétního projektu jeho přínos pro jednotlivé cíle SDGs. Zásluhou toho víte, jaké další cíle tyto projekty vedle ochrany klimatu podporují. U mnoha projektů je dodatečný přínos tak významný, že v podstatě představují rozvojové projekty s efektem také pro ochranu klimatu – a ne naopak.

Všechny projekty zaměřené na ochranu klimatu musí vedle úspory emisí splňovat čtyři základní kritéria: dodatečnost, vyloučení dvojí evidence, trvalý charakter a ověřitelnost nezávislými pozorovateli.

Aby se prokázalo dodržení daných kritérií, projekty se certifikují a ověřují na základě přísných kritérií, například podle tzv. Gold Standardu, resp. Verified Carbon Standardu (VCS). Tím je zaručen a pravidelně potvrzován účinek projektů ve prospěch ochrany klimatu. Jedním z nejdůležitějších požadavků je, aby projekty byly skutečně dodatečnými opatřeními na ochranu klimatu a aby jejich příspěvek k redukci CO2 v ovzduší byl jasně měřitelný. Aby projekty byly uznány jako projekty na ochranu klimatu, musí splnit následující kritéria:

 • Dodatečnost
  Musí být zaručeno, že se projekt realizuje pouze zásluhou toho, že je dodatečně financován z obchodování s emisemi. Projekt musí být tedy při pokrývání svých finančních potřeb odkázán na zisky z obchodu s emisemi a musí být schopen tyto potřeby doložit. Projekty, jež jsou tak jako tak rentabilní a realizovaly by se i bez těchto příspěvků, dané kritérium nesplňují a nelze je využívat ke kompenzování emisí CO2.
   
 • Vyloučení dvojí evidence
  Musí být zajištěno, že dosažená úspora CO2 nebyla započtena již na jiném místě. Například solární zařízení, jehož elektrický proud se prodává jako ekologická elektřina, se nemůže využít jako projekt na ochranu klimatu, protože jeho pozitivní klimatický účinek již byl započten do produkce čisté energie. Navíc musí být v rámci procesu zařazení mezi klimaticky neutrální projekty zaručené, že dosažené úspory emisí CO2 budou na kompenzaci emisí CO2 započteny pouze jednorázově a na základě vystavených certifikátů budou zablokovány.
   
 • Trvalý charakter
  Úspory emisí musí mít trvalý charakter. Toto kritérium je zvlášť důležité pro projekty zalesňování a ochrany lesů. U těchto projektů se musí zaručit, že plochy lesních porostů zůstanou zachovány po určitou dobu. Lesní porosty, jež se jen po několika letech opět vykácejí a promění na pastviny, nesmí být uznány jako projekt zaměřený na ochranu klimatu.
   
 • Pravidelné ověřování nezávislými pozorovateli
  Projekty na ochranu klimatu musí být z hlediska všech uvedených kritérií pravidelně ověřovány nezávislými třetími osobami, které kontrolují dodržování příslušných standardů a zpětně konstatují skutečně dosažený objem úspor CO2. Pro tyto projekty se proto pravidelně zhotovují průběžné zprávy o docílených výsledcích.

Ochrana klimatu není regionální záležitost, ale jde o otázku globální rovnováhy. CO2, který se vypouští do vzduchu, nezůstává na místě, ale rozptyluje se po celém světě. Navzdory tomu, že 28 členských států Evropské unie je s podílem 8,8 procenta třetím největším producentem skleníkových plynů, globální oteplování na druhé straně postihuje stále více a také mnohem dříve celou řadu mimoevropských zemí. Aby na globální úrovni byly učiněny kroky na ochranu klimatu, neměly by se nové ekologické technologie uplatňovat pouze v moderních průmyslových zemích, ale měly by se využívat rovněž v rozvojových zemích a ve státech s rozvíjející se ekonomikou.

Vedle jasně měřitelné ochrany klimatu kompenzováním CO2 klimatické projekty navíc jasně přispívají k trvale udržitelnému rozvoji daného regionu, například vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním místní infrastruktury, uchováním biodiverzity apod. Globálně akceptovaný standard pro měření takových pozitivních účinků představuje 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainability Development Goals). Tyto cíle zahrnují jak kvalitní vzdělávání, tak boj proti bídě a hladu a množství dalších.

Nevyhnutelným předpokladem certifikace projektu jako projektu zaměřeného na ochranu klimatu je, aby byla splněna čtyři kritéria klimatických projektů (dodatečnost, vyloučení dvojí evidence, trvalý charakter a ověřitelnost nezávislými pozorovateli).

Pro projekty v EU představují značnou překážku hlavně kritéria dodatečnosti a dvojí evidence:

U mnoha projektů v EU proto kritérium dodatečnosti splněno není, protože zde probíhají rozmanité podpůrné programy na podporu obnovitelných energií a zvyšování efektivnosti využívání energie, které zabezpečují, aby tyto projekty byly ekonomicky atraktivní.

Kritérium dvojí evidence lze splnit pouze tehdy, když se zabezpečí, že úspora dosažená projektem dosud nebyla započtena na jiném místě. Úspory docílené v EU mají zpravidla bezprostředně pozitivní účinek na národní bilanci skleníkových plynů země a přispívají tak k dosažení klimatických cílů dané země i EU. Proto nemohou být certifikovány jako dodatečná úspora pro kompenzaci CO2 v rámci dobrovolné ochrany klimatu a ovzduší.

OMV a ClimatePartner sestavily portfolio různých mezinárodně uznaných a certifikovaných projektů kompenzace uhlíkových emisí. Podle mezinárodních standardů ověřené a certifikované projekty dosahují prokazatelné úspory CO2. Dodatečnou bezpečnost zaručuje proces společnosti ClimatePartner vyvinutý pro kompenzování emisí CO2, který je certifikován společností TÜV Austria.

OMV se rozhodla pro předního poskytovatele řešení v oblasti ochrany podnebí pro podniky a vybrala si renomovaného a zkušeného partnera, firmu ClimatePartner (www.climatepartner.com). ClimatePartner založený v roce 2006 v Mnichově má dnes 50 pracovníků, kteří působí v Mnichově, Berlíně, Vídni, Curychu a Jerevanu, a spolupracuje s 1500 firmami ve 30 zemích.

Rozhodující význam pro OMV měly dlouholeté zkušenosti a ze strany ClimatePartner zaručovaná transparentnost všech procesů a projektů, stejně jako individuální poradenství a podpora.

Příslušný objem emisí CO2 se vypočítá na základě následujících emisních faktorů*:

 • nafta: 2,696 kg CO2/litr,
 • benzin: 2,318 kg CO2/litr.

Takto vypočtený objem emisí CO2 z vaší spotřeby pohonných hmot můžete kompenzovat prostřednictvím OMV portfolia projektů kompenzace emisí. Z toho vyplývá následující cena kompenzace emisí CO2 na 1 litr paliva:

 • nafta: 0,39 CZK/litr,
 • benzin: 0,29 CZK/litr.

* Vzhledem k vysokému stupni legitimity se OMV při hodnotách CO2 opírá o výpočty IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu). IPCC je instituce Spojených národů se 195 členskými zeměmi, která z vědeckého pohledu vyhodnocuje výsledky výzkumu klimatických změn.
 

Společnost OMV se zavázala, že touto iniciativou nebude žádným způsobem generovat zisk. To znamená, že všechny finanční prostředky spojené s touto službou jsou alokovány na certifikované projekty kompenzace emisí.

Vyhledávač olejů