Kontakt Skupina OMV

Logout
Webové stránky OMV
Zavřít

Zpracování osobních údajů, které by se mohlo týkat ostatních subjektů

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • ve vztahu k prostorům sídla naší společnosti (vstupní prostory) ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, jakož i jiných osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, včetně poskytování součinnosti státním orgánům / orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti;
 • ve vztahu k prostorům ČS OMV ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, našich partnerů (a jejich zaměstnanců) provozujících ČS OMV i zákazníků ČS OMV, resp. jiných subjektů na ČS OMV, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti včetně poskytování součinnosti státním orgánům / orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti.

Právním základem takového zpracování osobních údajů je:
- náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je:

 • a) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je ve vztahu k prostorům sídla naší společnosti (vstupní prostory) ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jakož i jiných osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, včetně poskytování součinnosti státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti;
 • b) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je ve vztahu k prostorům ČS OMV ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, našich partnerů (a jejich zaměstnanců) provozujících ČS OMV i zákazníků ČS OMV, resp. jiných subjektů na ČS OMV, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti včetně poskytování součinnosti státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
- Obrazový záznam osoby nacházející se v monitorovaném prostoru.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje (nikoliv na pravidelné bázi, ale pouze v případě konkrétního incidentu):

 • a) naši smluvní partneři provozující ČS OMV;
 • b) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, Policie ČR, soudy;
 • c) pojišťovny v případě řešení pojistných událostí.

Na nahodilé (nikoliv systematické) bázi se mohou do styku s osobními údaji dostat také:

 • a) naši smluvní partneři provádějící údržbu/opravy kamerových systémů.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání osobních údajů:
Obecná doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů z kamerového systému je v řádu dnů. Osobní údaje z kamerových záznamů mohou být zpracovávány/uchovávány nad rámec obecné doby v případech jejich poskytování a použití státním orgánům a orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti nebo uplatňování našich nároků vůči třetím osobám v rámci našich oprávněných zájmů po nezbytně potřebnou dobu s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány prostřednictvím kamerového systému.

Postavení OMV a provozovatele ČS OMV v souvislosti se zpracováním osobních údajů shromážděných prostřednictvím kamerových systémů se záznamem:  
Budovy čerpacích stanic OMV jsou zpravidla osazeny kamerovými systémy spravovanými společností OMV. Současně mohou naši smluvní partneři – provozovatelé konkrétních čerpacích stanic – instalovat své vlastní kamerové systémy v zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách dané ČS při respektování minimálního zásahu do soukromí osob.
Společnost OMV a naši smluvní partneři provozující ČS OMV jsou ve výše uvedeném případě při provozování dvou paralelních kamerových systémů instalovaných v prostorách ČS v postavení samostatných správců osobních údajů, jelikož o instalaci kamerového systému a účelech zpracování rozhodují samostatně a nezávisle na sobě.
Osoby uplatňující práva dle GDPR se mohou obrátit jak na OMV, tak na příslušného partnera provozujícího ČS. Veškeré údaje provozovatele ČS včetně kontaktních údajů jsou uvedeny při vstupu do vnitřních prostor budovy a na vyžádání u obsluhy příslušného provozovatele ve formě informačního letáku.

Informační leták ke zpracování osobních údajů (PDF, 167,0 KB)

Smluvní partner provozující ČS však vystupuje také v pozici zpracovatele, pokud se jedná o kamerové systémy, které instalovala společnost OMV.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) řešení sporné agendy, v rámci níž vystupuje OMV jako účastník (mimosoudní, soudní), včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků;
 • b)vedení a výkon exekuce, v rámci níž vystupuje OMV jako účastník (oprávněný, povinný), včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků;
 • c) účast OMV, jako účastníka řízení, ve správním řízení, včetně prokazování, uplatňování a ochrany práv nebo nároků.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) splnění právní povinnosti OMV (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • b)náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); oprávněným zájmem OMV je:
  - prokazování, uplatňování a ochrana práv nebo nároků.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • a) Identifikační, kontaktní a demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, pracovní pozice;
 • b) Údaje o vedených soudních nebo mimosoudních řízeních, exekucích, správních řízeních;
 • c) Další údaje, které budou předmětem řízení.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkony kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové poradenství, auditoři;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
- Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
- Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejvýše však 10 let po pravomocném/konečném skončení sporu (soudním nebo mimosoudním), po skončení exekuce nebo správního řízení.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány/získávány:

 • od subjektů údajů;
 • od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, soudů, orgánů v donucovacím nebo přestupkovém řízení, exekutorů, notářů;
 • z veřejně přístupných zdrojů, zejména internetu.

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • a) zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     - správa a evidence pošty a registračních záznamů v rámci plnění našich zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, a to zejména:
     zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právním základem takového zpracování Vašich osobních údajů je:

 • a) splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační a kontaktní údaje, a to zejména jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt.

Příjemci, kterým mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje:

 • a) orgány veřejné správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, zejména soudy, orgány činné v trestním nebo přestupkovém řízení, exekutoři, notáři;
 • b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti provádějící archivaci;
 • c) mateřská společnost OMV Aktiengesellschaft, sesterské společnosti v rámci skupiny OMV.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:
Předávání Vašich osobních údajů do třetí země (tj. do země mimo EU či Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci se nerealizuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování a po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

Zdroj Vašich osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány / získávány:
     - od subjektů údajů;
     - od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, zejména soudů, orgánů při donucovacím nebo přestupkovém řízení, exekutorů, notářů;

Podle povahy účelu a právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely:

 • a) zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí osobních údajů může být porušení zákonných povinností ze strany naší společnosti a s tím související možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek a používání cookies je blíže upraveno v Politice Cookies dostupné skrze https://www.omv.cz/cs-cz/politika-cookies. V rozsahu, v jakém Politika Cookies toto zpracování neupravuje, se uplatní tyto Zásady ochrany OÚ.

III. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Pokud se ke zpracování osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, jako subjektu údajů, a udělili jste nám souhlas ke zpracování osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu privacy.cz@omv.com.

IV.AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A / NEBO PROFILOVÁNÍ
Automatizované rozhodování a / nebo profilování
Není-li v těchto zásadách ochrany OÚ uvedeno výslovně jinak, nedochází v rámci zpracování osobních údajů společností OMV k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

V. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů vůči naší společnosti, jako správci, za podmínek stanovených v GDPR následující práva:

 • a) právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům vztahujícím se k Vaší osobě;
 • b) právo na opravu Vašich nesprávných osobních údajů a / nebo právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů;
 • c) právo na vymazání (zapomenutí) Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo byly jinak zpracovány, či pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování;
 • d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů z důvodů a za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. pokud:
        - napadnete správnost/přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti/přesnosti;
        - zpracování je protiprávní, ale odmítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
        - nepotřebujeme nadále osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
        - po dobu ověřování, zda oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů v případě, že je z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování.
 • e) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti z důvodů a za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pokud jsou Vaše údaje zpracovány pro účely marketingu; správce přestane zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zájemce, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • f) právo na přenositelnost osobních údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naší společnosti, a také právo předat tyto údaje dalšímu správci) za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy;
 • g) právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; tel. číslo: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz, především pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti, které se Vás týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a tím jste přímo dotčen/dotčena na svých zákonných právech;
 • h) pokud Vaše osobní údaje ze strany naší společnosti nebyly získány přímo od Vás, máte právo získat informaci od nás o tom, z jakého zdroje pocházejí Vaše osobní údaje, případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.

Svá práva můžete uplatnit vůči naší společnosti písemně na adresu sídla naší společnosti: OMV Česká
republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4, nebo elektronicky na e-mailovou adresu
privacy.cz@omv.com


VI. Aktualizace těchto Zásad ochrany OÚ
Tyto Zásady ochrany OÚ můžeme průběžně aktualizovat. Jakmile tak učiníme, zveřejníme příslušné změny. Jestliže s těmito změnami nebudete souhlasit, přestaňte prosím využívat naše služby. V případě jakýchkoli změn těchto Zásad ochrany OÚ vás budeme informovat zveřejněným na naší internetové stránce.


Tyto Zásady ochrany OÚ byly naposledy aktualizovány dne 2. července 2019.

Vyhledávač olejů